HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Veiligheidsbeeld Weesp 2016

Veiligheidsbeeld Weesp 2016

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Het totaal aantal misdrijven is in Weesp het afgelopen jaar gedaald ten opzichte van 2015. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een afname van het aantal woninginbraken, fietsdiefstallen, vernielingen en winkeldiefstallen. Opvallende stijgers zijn echter geweld (mishandeling) en meldingen van jongerenoverlast. Dat laten de veiligheidscijfers 2016 zien, die de politie in samenwerking met de gemeente in kaart heeft gebracht.

Inbraakpreventie

Hoewel het aantal woninginbraken in vergelijking met vorig jaar een daling van -22% laat zien, is er de eerste maand van 2017 weer een opleving van het aantal woninginbraken te zien. Het terugdringen van woninginbraken blijft een prioriteit van gemeente en politie. Bij de aanpak van woninginbraken zal vooral worden ingezet op preventie. Het bewust afsluiten van de woning, het nemen van beveiligingsmaatregelen, zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen en deelname aan Burgernet of een BuurtWhatsApp groep kan het aantal inbraken nog verder terugdringen.

Ook heeft de gemeente afspraken gemaakt met Ymere voor het aanschrijven van 250 woningen, die in aanmerking komen voor een verbetering van hun hang- en sluitwerk. Het betreft woningen in zogenaamde ‘hotspotstraten’, dit zijn straten waar meer dan gemiddeld aangifte wordt gedaan van inbraak.

Overlast en geweld

De toename van meldingen van jongerenoverlast kunnen gerelateerd worden aan de zomermaanden voor Groene Punt en winkelcentrum Hogewey. In beide gevallen zijn maatregelen getroffen om de overlast aan te pakken. In 2017 zullen we erop toezien of de maatregelen effect hebben of bijgesteld moeten worden. In geval van overlast roept de gemeente inwoners op om hier vooral melding van te doen bij gemeente en politie.

Uiteraard blijft het terugdringen van overlast door jongeren een belangrijk aandachtspunt. We blijven jeugdgroepen in beeld brengen en voor hardnekkige overlastveroorzakers zal gewerkt worden aan een persoonsgerichte aanpak. Daarbij gaat het om maatregelen die positief bijdragen aan de scholings- en arbeidskansen voor jongeren om zodoende overlast en criminaliteit terug te dringen. De gemeente werkt hiervoor samen met verschillende partners.


Tabel Veiligheidsbeeld 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken