HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Groenbeleidsplan Weesp

Groenbeleidsplan Weesp

Waarom een Groenbeleidsplan

Het groenbeleidsplan 2007-2017 heeft de afgelopen jaren duidelijke koers en kaders gegeven aan het groen binnen de gemeente Weesp. Na ruim 10 jaar zijn verschillende aandachtsvelden nog steeds actueel maar zijn er ook nieuwe aandachtsvelden bij gekomen. De cultuurhistorische waarden van Weesp bepalen de identiteit en het karakter van de gemeente. Juist deze waarden moeten behouden blijven en dienen versterkt te worden. Het groen en de bomen dragen hier in belangrijke mate aan bij. Het groen biedt ruimte voor recreatie en draagt bij aan klimaatdoelstellingen en een vitale leefomgeving. Daarnaast verbinden de Vecht en de (historische) wegen de stad met het open weidelandschap.

In het groenbeleidsplan worden bestaande en nieuwe groene koers en kaders duidelijk en compact weergegeven zodat ook de komende jaren de nadere groenuitwerking (o.a. groenbeheerplannen, meerjarenprogramma’s, herinrichtingsprojecten) eenduidig en in lijn met de bepaalde doelstellingen en ambities kunnen plaatsvinden. Daarnaast biedt het groenbeleidsplan kaders voor het groen om bij de ontwikkelingen waar de openbare ruimte van Weesp voor staat een gedegen en integrale afweging te kunnen maken op alle disciplines. Immers, groen is één van de vele disciplines en daarmee is dit groenbeleidsplan ook één van de verschillende beleidsplannen waaraan het bestuur toetst. Bij veranderingen en keuzes die de inrichting van de openbare ruimte raken, zal op de verschillende beleidskaders getoetst moeten worden. Daarmee wordt een integrale bestuurlijke afweging gemaakt.

Zo behoudt en versterkt Weesp haar unieke karakter steeds meer. Weesp is immers een gemeente om trots op te zijn.

Kernwaarde

De cultuurhistorische waarden van Weesp bepalen de identiteit en het karakter van de gemeente. Juist deze waarden moeten behouden blijven en versterkt worden. Het groen en de bomen dragen daar in belangrijke mate aan bij. Het groen biedt ruimte voor recreatie en draagt bij aan klimaatdoelstellingen en een vitale leefomgeving. Daarnaast verbinden de Vecht en de (historische) wegen de stad met het open weidelandschap.

Vanuit deze kernwaarde van Weesp zijn een zestal principes geformuleerd waarbinnen de koers voor het groenbeleid is bepaald.

Zie het Groenbeleidsplan Weesp voor de principes en plannen voor de komende tijd.

Thema-avond Groen

Samen versterken we de groene identiteit van Weesp. Op 2 maart 2020 organiseert de gemeente een dialoog met de inwoners over de nadere uitwerking van de in dit beleidsplan vervatte visie en voornemens. We willen het groenbeleid en beheer samen vorm geven met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Weesp. Daarnaast wordt de groenkwaliteit ook in belangrijke mate bepaald door partners van de gemeente, zoals het Waterschap Gooi- en Vechtstreek, de Provincie en de regio. Ook met deze partners gaan we in gesprek over het te voeren beleid en beheer, gericht op het realiseren van de in de dit plan geformuleerde ambities. Direct na vaststelling van het Groenbeleidsplan werkt het College het participatietraject uit in concrete activiteiten. Wij willen alvast de volgende onderdelen benoemen:

  • Stadsgesprekken: we gaan in open bijeenkomsten in gesprek met de inwoners over het Groenbeleidsplan en over de vraag wat inwoners van de gemeente verwachten.
  • We organiseren ronde tafelgesprekken over belangrijke onderwerpen die we samen met onze partners willen realiseren. Mogelijke deelnemers: landbouwers, Waterschap, Provincie, milieuorganisaties en inwoners.
  • We houden een open prijsvraag over het beste groenidee voor Weesp.
  • We houden wijkgesprekken om op buurt- en wijkniveau te horen welke initiatieven bewoners willen nemen en welke inbreng ze daarbij van de gemeente verwachten.
  • Met de basisscholen maken we afspraken over hoe we de leerlingen kunnen betrekken bij een groene omgeving.

Het resultaat van het participatietraject nemen we op in het Beheerplan Groen en vertalen we in de werkwijze, de bestekken en eventuele nieuwe projecten. Het College zal de gemeenteraad daarover informeren medio 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken