HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Herinrichtingsplannen C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg

Herinrichtingsplannen C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg

Herinrichting van 50 km/u naar 30 km/u

De gemeente Weesp heeft besloten om de meest gebruikte toegangsweg naar het centrum van de stad te herinrichten. Het betreft de C.J. van Houtenlaan (vanaf het kruispunt met de Prinses Irenelaan) en de Groeneweg (tot de Achtergracht). Het project bevat een volledige bovengrondse herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. De opdracht hiertoe is gegund aan het bedrijf De Bie Wegenbouw BV uit Velserbroek. De werkzaamheden worden naar verwachting medio 2018 uitgevoerd.

Participatietraject belanghebbenden en geïnteresseerden

De gemeente Weesp vindt het belangrijk dat haar inwoners een inbreng hebben in de nadere uitwerking van de plannen. Daarom wordt er op verzoek van de gemeente een participatietraject verzorgd door aannemer De Bie Wegenbouw BV in samenwerking met het ontwerpbureau Lap Landscape & Urban Design. Direct belanghebbenden zoals de Singelscholen, Oversingel, hulpdiensten e.d. worden hiervoor binnenkort aangeschreven door de gemeente. Voor overige belangstellenden worden er informatieavonden georganiseerd.

Voorlichtingsavond op donderdag 14 december 2017

Op 14 december 2017 organiseert de gemeente Weesp in samenwerking met aannemer De Bie Wegenbouw uit Velserbroek een voorlichtingsavond over de herinrichting van een deel van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg. Alle belangstellenden zijn van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de kantine van het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a. 

Tips en reacties zijn welkom
De gemeente Weesp vindt het heel belangrijk dat haar inwoners een inbreng hebben in de nadere uitwerking van de plannen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zal het ontwerpbureau Lap Landscape & Urban Design een korte toelichting geven op de plannen en het ontwerp. Daarna kunnen aanwezigen in één-op-één gesprekken met specialisten nadere informatie vragen. Ook wordt aan de belangstellenden gevraagd om tips en reacties te geven, zodat er bij de verdere uitwerking van de plannen rekening kan worden gehouden met wat er door de inwoners van Weesp belangrijk wordt gevonden.

Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan deze voorlichtingsavond? Aanmelden kan t/m dinsdag 12 december om 19.00 uur door een e-mail te sturen naar: info@debiewegenbouw.nl onder vermelding van ‘Aanmelding voorlichtingsavond Van Houtenlaan-Groeneweg’.

Achtergrond

De C.J. van Houtenlaan-Groeneweg wordt onder andere gebruikt door bewoners, kinderen op weg naar hun basisschool, toeleveranciers en bezoekers van het centrum, aangelegen winkels, verzorgingstehuis Oversingel en het zorgcentrum. Maar ook door ongewenst verkeer met bestemming A1. De menging van deze verkeersstromen brengt een (gevoel van) onveiligheid met zich mee, zoals ook uit de enquête die onder schoolkinderen is gehouden is gebleken. Daarnaast heeft de huidige toegestane maximumsnelheid van 50 km/u nadelige effecten op de geluidsbelasting op aangelegen panden en op het leefmilieu van het centrumgebied. In het wegcategoriseringsplan is de C.J. van Houtenlaan-Groeneweg daarom bestemd als 30 km/u verblijfsgebied. Om de inrichting van deze weg, die in de structuurvisie is aangeduid als ‘as met allure’ duurzaam veilig in te richten is subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd en hierop is positief gereageerd.

Opdracht aannemer

Na aanbesteding is de herinrichting aan aannemer De Bie Wegenbouw BV uit Velserbroek gegund. De opdracht bestaat uit het in participatie met belanghebbenden opstellen van een herinrichtingsontwerp en deze, na vaststelling door het college van B&W, ook tot uitvoering te brengen. Daarnaast is er een ontwerpopdracht meegegeven om de entree van de vesting in het straatbeeld meer zichtbaar te maken. Voor velen is het binnengaan van de vesting op de kruising met de Hugo de Grootlaan en Singel een onbekende ervaring omdat dit, behalve uit een bordje, nauwelijks waarneembaar is. De Bie Wegenbouw BV gaat hier, in samenwerking met ontwerpbureau Lap Landscape & Urban Design, en in overleg met belanghebbenden en belangstellenden een creatieve invulling aan geven.

Vragen en informatie

Informatie over de herinrichting van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg kunt u vinden op onze website www.weesp.nl/vanhoutenlaan-groeneweg. Heeft u vragen over het project of de voorlichtingsavond, dan kunt u contact opnemen met de projectleider mevrouw J. van der Aar, De Bie Wegenbouw, via tel. (023) 53 88 088.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken