HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Stationsgebied

Stationsgebied

OV SAAL (openbaar vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de projectgroep Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) opgezet. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoor en het Randstad Urgent programma. In verband met de diverse plannen binnen de Metropoolregio Amsterdam, zoals extra woningbouw in Almere, ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam tot werklocatie van internationale betekenis en de ontwikkeling van Schiphol, is een goede bereikbaarheid van deze woon- en werklocaties noodzakelijk. OV SAAL bestaat uit een pakket aan korte termijn maatregelen en een pakket aan middellange termijn maatregelen. Het Rijk heeft in totaal € 1,4 miljard beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad.

Besluit OV SAAL middellange termijn

Op 28 augustus 2013 heeft de staatssecretaris van IenM een besluit genomen over OV SAAL middellange termijn. Dit besluit betekent onder meer een uitbreiding bij het station Weesp van 6 naar 8 sporen. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van € 126 miljoen. Na realisatie van deze uitbreiding en het invoeren van het zogenaamd ERTMS systeem (een nieuw systeem voor de besturing en beveiliging van het spoor) kan iedere 10 minuten een Intercity en iedere 10 minuten een Sprinter rijden op de SAAL-corridor.

Met de regionale overheden is afgesproken dat er een bedrag van € 40 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor een goede inpassing. Daarvan wordt € 20 miljoen door de regio ingezet en de resterende € 20 miljoen wordt gereserveerd voor een goede inpassing bij Weesp. Ook is er afgesproken dat de dienstregeling op het spoor en de brugopeningen van de Vechtbrug bij Weesp op elkaar worden afgestemd.

Zie ook de Kamerbrief.

Planstudie

Het ministerie van IenM heeft aan ProRail opdracht gegeven om een planstudie uit te voeren. De planstudie zal moeten uitwijzen hoe de sporen aangelegd worden en welk effect dit heeft op het gebied. Tijdens deze studie worden diverse varianten bekeken en worden bijvoorbeeld ook de gemeentelijke visies meegenomen. Het gaat dan onder andere om de Visie Spoortunnel Weesp (februari 2012), waarin tevens een variant is opgenomen waarbij het spoor wordt opgehoogd.

De verschillende varianten worden nader bestudeerd/ beoordeeld en uiteindelijk zal dit resulteren in 2 tot 3 varianten die uitgebreid worden onderzocht. De gemeente Weesp wordt nauw betrokken bij de planstudie. Uiteraard is het doel vanuit de gemeente dat, bij de gekozen variant, de barrière werking van de extra sporen zoveel mogelijk wordt beperkt. De gemeente heeft, zoals gezegd, de mogelijkheid om al haar visies in te brengen. Het is daarbij echter wel van belang dat een oplossing realistisch, financieel haalbaar en uitvoerbaar is.

Op 31 mei 2016 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In een informatiebrief heeft de gemeente aangegeven welke besluiten er zijn genomen tijdens dit overleg.

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over OV SAAL MLT, kijkt u dan op de website van Prorail of onder ‘spoorboekloos reizen’ op de website van Rijksoverheid. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail 0800-7767 245 (gratis) of via de contactinformatie van Prorail.

Nieuwsbrief juni 2019 Prorail

Nieuwsbrief mei 2017 Prorail

Nieuwsbrief juni 2016 Prorail

Nieuwsbrief januari 2016 Prorail


Informatieavonden

  • Op 16 maart 2015 hebben ProRail en het ministerie van IenM een informatieavond georganiseerd in de Grote Kerk in Weesp. De avond is goed bezocht, ca. 200 geïnteresseerden waren aanwezig. U kunt de presentatie van deze avond downloaden.
  • Op dinsdag 16 juni 2015 is door de gemeente een informatieavond georganiseerd over het stationsgebied en de ontwikkelingen rondom OV SAAL. Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven hierbij aanwezig te zijn, werd het programma twee keer doorlopen op één avond. De avond werd erg goed bezocht, in totaal waren er ruim 100 mensen aanwezig. Hier treft u de presentatie inclusief de antwoorden op de vragen die gesteld werden op deze avond is te downloaden.
  • Op 14 juni 2017 heeft ProRail, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Weesp, een tussentijdse informatiesessie georganiseerd om, een ieder die hier in geïnteresseerd was, te informeren over de stand van zaken en de planning. U kunt de presentatie van die avond nalezen.

Klankbordgroep stationsgebied Weesp

Op 12 oktober 2015 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de klankbordgroep stationsgebied Weesp. Tijdens deze avond hebben de deelnemers met elkaar kennis gemaakt, zijn de verwachtingen over en weer uitgesproken en is uiteraard uitvoerig met elkaar gesproken over de ontwikkelingen rondom het stationsgebied. De klankbordgroep zal ongeveer één maal per kwartaal bijeen komen. Tijdens deze overleggen zal de meest actuele informatie met elkaar worden gedeeld. De verslagen van de bijeenkomsten treft u hieronder aan.

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 17 juni 2019

Presentatie klankbordgroep stationsgebied van 17 juni 2019

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 25 juni 2018

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 8 mei 2017

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 31 oktober 2016

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 9 mei 2016

Presentatie klankbordgroep stationsgebied van 9 mei 2016

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 15 februari 2016

Notulen klankbordgroep stationsgebied van 12 oktober 2015

Presentatie klankbordgroep stationsgebied van 12 oktober 2015
 

Korte termijn maatregelen - Loket Knooppunten

De provincie Noord-Holland heeft samen met de Vereniging Deltametropool een onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelingen van gebieden rondom stations, ook wel knooppuntontwikkeling genoemd. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de publicatie “Maak Plaats!”. Deze publicatie laat de kansen zien voor knooppunten in Noord-Holland. In het verlengde daarvan heeft de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad (Rients Dijkstra) het zogenaamde Loket Knooppunten (hierna: “het Loket”) opgezet. De Rijksadviseur wil met het Loket op korte termijn ontwikkelingen rondom stations op gang brengen en praktische acties ondernemen door het samenbrengen van lokale initiatieven. Weesp is één van de drie knooppunten die in 2014 door de Rijksadviseur is geselecteerd om deel te nemen aan het Loket.

De gemeente Weesp en de Rijksadviseur hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan het ontwerpbureau Karres en Brands uit Hilversum. Karres en Brands heeft in eerste instantie gekeken naar de gevolgen van een eventuele verplaatsing van het station in Weesp. De gemeente heeft deze uitwerkingen ingebracht tijdens de gesprekken die zijn gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail. Daarnaast heeft Karres en Brands ook een concept maatregelen geschreven  die op de kortere termijn opgepakt kunnen worden.  Aan het ministerie is gevraagd om een deel van het budget dat beschikbaar is gesteld in het kader van OV SAAL MLT, in te zetten voor de korte termijn maatregelen. Het ministerie heeft hiermee ingestemd en hierdoor is het mogelijk om op korte termijn het gebied aan te pakken. Op 1 maart 2017 heeft een informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van het Stationsplein. Tot donderdag 23 maart 2017 heeft het ontwerp van de herinrichting ter inzage gelegen voor reacties. De ontvangen reacties zijn gebruikt om het ontwerp mogelijk (op onderdelen) aan te passen. Het streven is om in januari 2018 uitvoering te geven aan de werkzaamheden.

Visie Spoortunnel Weesp

Op maandag 13 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Weesp de Visie Spoortunnel Weesp vastgesteld. Deze visie geeft duidelijk aan dat de gemeente Weesp pleit voor een ondertunneling van het spoor. De gemeente heeft de Visie Spoortunnel  aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden, zodat de visie eind 2012 meegenomen kon worden in de besluitvorming over het spoornetwerk tussen Amsterdam, Weesp en Almere.

Tunnel onder de Vecht

Een tunnel onder de Vecht is een solide oplossing voor de lange termijn. Een spoortunnel maakt, in combinatie met het aquaduct bij de A1, de Vecht aantrekkelijker voor alle soorten recreatieve vaartuigen doordat de belemmeringen met betrekking tot de doorvaarhoogte en beperkte openingstijden opgelost worden. Daarnaast zorgt het ook voor een goede doorstroming van het spoorverkeer aangezien er geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de spoorbrug. Kortom, een spoortunnel in Weesp zorgt ervoor dat een landelijk knelpunt wordt opgelost.

Nieuw station

Bij een ondertunneling van het spoor wordt ter plaatse van het station en de Vechtzone het spoor overdekt over een aaneengesloten lengte van circa 285 meter. Dit betekent dat de spoorbrug over de Vecht en de Meester Bouhuijstunnel komen te vervallen. Het nieuwe station krijgt zijn positie bovenop de tunnel. De ruimte die ontstaat boven de tunnel wordt door het station in twee delen gesplitst; een doorgaande groene ruimte waarin naast het station twee pleinen en een haven zijn opgenomen.

Onderstaand kunt u de op dit onderwerp betrekking hebbende stukken downloaden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken