HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Structuurvisie Weesp

Structuurvisie Weesp

Structuurvisie Weesp (2013 - 2030) “Weesp vertelt haar verhaal”

 De gemeenteraad heeft op 6 maart 2014 de Structuurvisie Weesp 2013 – 2030 vastgesteld.

De structuurvisie

De structuurvisie is volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht voor alle gemeenten, en geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De structuurvisie is voor burgers niet bindend. De structuurvisie is de basis voor besluiten die wél bindend zijn voor burgers, zoals bestemmingsplannen. In de Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 zijn de ambities die de gemeente heeft op ruimtelijk vlak verwerkt. In de visie worden afwegingen en keuzes gemaakt met betrekking tot concrete ruimtelijke initiatieven.

Plangebied

De Structuurvisie Weesp 2013 – 2030 heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan. Ambtshalve en naar aanleiding van zienswijzen zijn er wijzigingen aangebracht in de ontwerp structuurvisie. Voor de definitieve tekst en volledige inhoud van de structuurvisie verwijzen wij naar de locaties waar de structuurvisie ter inzage ligt.

Waar kunt u de structuurvisie vinden?

De Structuurvisie Weesp 2013 – 2030 is digitaal te raadplegen via de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is er de mogelijkheid om de structuurvisie in te zien bij de centrale balie van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70A te Weesp.

Bezwaar of beroep

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en daarom kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken