HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Wonen in Weespersluis

Wonen in Weespersluis

In de Bloemendalerpolder wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd 'Weespersluis'. Weespersluis wordt een ruim woonlandschap met ca. 2750 woningen. De nieuwe wijk ligt zeer centraal, dichtbij het station van Weesp, dichtbij ’t Gooi én bij de Vecht. De bouw van de woningen sluit aan op de wijk Leeuwenveld. Het woningbouwplan wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een nieuw natuur- en recreatiegebied. Zo wordt onder andere voorzien in de aanleg van twee stadsparken, een grote recreatieplas, komen er fiets- en wandelpaden en wordt een nieuwe verbinding met de A1 aangelegd.

Ontwikkeling Weespersluis

 • Woningen Weespersluis

Weespersluis wordt gebouwd in de “Fin de siécle” architectuur. De woningen passen qua architectuur voor het overgrote deel helemaal in de woonsfeer die je bij de historische buitenplaatsen langs de Vecht vindt. De stijl wordt afgewisseld met klassieke én moderne architectuur. Er komen verschillende woningtypen rond hofjes, parkstraatjes en singels. Elke buurt krijgt zijn eigen karakter. De nieuwe wijk bestaat uit drie deelgebieden: Vechtrijk, Lanenrijk en Waterrijk.

Op de website van Weespersluis.nl treft u meer informatie over dit project en de verkoop van woningen. Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u zich via de website van Weespersluis aanmelden.  Op de website van de Bloemendalerpolder kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief die regelmatig wordt verspreid door de ontwikkelaars. U bent dan de eerste die op de hoogte is van al het nieuws rondom Weespersluis en de verkoop van woningen. De eerste woning is inmiddels opgeleverd.

 • Water/sluis/recreatie

Weespersluis is een waterrijk gebied waarbij een van de doelstellingen is dat mensen met een bootje vanuit het gebied de Vecht op moeten kunnen varen. Dit betekent dat er een sluis wordt ontwikkeld door de marktpartijen met een horecagelegenheid. Een planning daarvoor is er nog niet. Dat betekent ook dat het water in het gebied op veel plaatsen diep genoeg moet zijn voor sloepen e.d.  Een van de stadsparken (er komen er twee) in het gebied zal voor een deel ook aan het water liggen.

 • Nieuwe ontsluitingsweg

De ontwikkelaars zullen zorgen voor een nieuwe ontsluitingsweg richting de A1. Deze ontsluitingsweg loopt langs de westkant van het plangebied en zal aansluiten op de Leeuwenveldseweg ter hoogte van bedrijventerrein Noord.

Rol van de gemeente

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan, een zogenaamd exploitatieplan en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Uiteraard zijn wij ook verantwoordelijk voor het afgeven van omgevingsvergunningen en zal het openbaar gebied in de woonwijk door de gemeente beheerd worden.

 • Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staan vooral de regels voor het bouwen van de woningen en het gebruik van de ruimte. Er is bijvoorbeeld bepaald hoe hoog er gebouwd mag worden, waar er ruimte is voor centrumvoorzieningen en scholen en waar er vooral niet gebouwd mag worden. Voor meer informatie kunt u de webpagina over het bestemmingsplan van de Bloemendalerpolder bezoeken.

 • Exploitatieplan

In een exploitatieplan staan onder meer de regels over de werken en werkzaamheden binnen het plangebied bijvoorbeeld dat gelijktijdig met het ontwikkelen van de woonwijk er ook groen (recreatiegroen/natuur) moet worden gemaakt. Daarnaast heeft de gemeente nog niet met alle eigenaren en ontwikkelaars in de Bloemendalerpolder een contract. Het exploitatieplan zorgt ervoor dat ook die ontwikkelingen hetzelfde kwaliteitsniveau krijgen als de rest van de wijk.

 • Het beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan staat hoe de woonwijk er in hoofdlijnen uit komt te zien. Het is een uitgebreid verhaal met veel beelden en plaatjes die de voorgenomen sfeer en opzet van de wijk weergeven. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt door de welstandscommissie als middel om de plannen van de projectontwikkelaars te toetsen. De welstandscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders of vergunning verleend mag worden voor de bouw van woningen in de wijk. Er is voor de Bloemendalerpolder een aparte welstandscommissie ingesteld. Die welstandscommissie heet het kwaliteitsteam Weespersluis.

Brede School Weespersluis

Oostelijk in het plangebied van Weespersluis, tegenover het toekomstig stadspark, komt een Brede School voor zo’n 1000 leerlingen, welke in twee fases gebouwd wordt. In de eerste fase worden twee scholen voor ieder ruim 300 leerlingen gebouwd, alsmede een sporthal, buurtkamer, voorziening voor vroeg- en voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en een verenigingsruimte. De tweede fase betreft een uitbreiding van beide basisscholen, waarvan de noodzaak en omvang afhankelijk is van het leerlingenaantal dat voor langere tijd duurzaam te verwachten is. Op dit moment wordt uitgegaan van een tweede fase voor ruim 300 leerlingen. De Brede School is reeds gestart op een tijdelijke locatie aan Papelaan 99. De leerlingen van Papelaan 99 zullen naar verwachting 1 maart verhuizen naar de nieuwbouw in Weespersluis.

 • Scholen

In het nieuwe complex zullen twee zelfstandige scholen gevestigd zijn: één school onder bestuur van ASKO (De Nieuwe Jozef) en één samenwerkingsschool onder bestuur van Florente met Talent Primair (Brede School Weesperrijk). Alle drie de schoolbesturen hebben al één of meerdere scholen in Weesp. Meer over de beoogde onderwijskundige concepten is te vinden op de website van de schoolbesturen.

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO)

In de Brede School wordt VVE aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er komen gemengde peutergroepen en werken aan een doorgaande leerlijn staat centraal. Ook komt er BSO voor schoolgaande kinderen. Beiden worden verzorgd door KMN Kind & Co.

 • Sporthal

Ook komt er in de Brede School een gemeentelijke sporthal welke gebruikt wordt voor bewegingsonderwijs en daarnaast verhuurd wordt. Onder andere handbalvereniging We HaVe zal hier gebruik van maken.

 • Buurtkamer

Bovendien komt er een multifunctionele buurtkamer met keuken en opslag. Zo kan een buurtvoorziening ontstaan waar maatschappelijke en sociaal culturele activiteiten voor jong en oud kunnen plaatsvinden. Het sociaal beheer wordt neergelegd bij de buurt. Verder komt er een door de gemeente te verhuren spreekkamer. Bewoners die mee willen denken over de invulling van de buurtkamer kunnen een e-mail sturen aan weespersluis@weesp.nl

 • Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)

Conform afspraken in de Samenwerkings- en Uitvoeringovereenkomst Bloemendalerpolder zal het consortium van ontwikkelaars de huisvesting voor kinderdagopvang realiseren. Over de invulling en planning vindt overleg plaats. Gemeentelijk doel is zo spoedig mogelijke ingebruikname. Parallel wordt onderzocht hoe de periode totdat de definitieve kinderdagopvang gereed is overbrugd kan worden met een tijdelijke voorziening.

 • Ontwerp

Onderstaande impressie toont het technisch ontwerp van de Brede School. In het ontwerp is de architectonische en technische kwaliteit van de Brede School vastgelegd.  Uitgangspunt is de Fin de Siècle stijl, in lijn met de omliggende bebouwing.

Impressie Brede School Weespersluis door KOW (het daadwerkelijk gebouw kan afwijken van deze afbeelding)

In het ontwerp wordt reeds rekening gehouden met de (eventuele) tweede bouwfase. In deze fase zullen de twee scholen aan de achterzijde uitgebreid worden, waarbij twee nieuwe gevels worden geplaatst en gevelelementen worden hergebruikt. Het doel is om de overlast van de bouw van een eventuele fase twee zoveel mogelijk te beperken door hier nu reeds rekening mee te houden.

Aan de parkzijde (voorzijde) komt een speelplein en worden ook fietsenstallingen geplaatst. Alle drie de gebouwdelen krijgen een eigen, duidelijk herkenbare hoofdentree.

 • Nul op de Meter

De Brede School wordt een van de eerste energie neutrale scholen in Nederland. Er wordt straks net zoveel energie opgewekt als dat er door het gebouw en de gebruikers verbruikt wordt. De Brede School wordt ook een gezonde school met lokalen die voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen Klasse B. Nul op de meter vereist extra investeringen. Deze zijn nodig voor onder andere: warmte-koude opslag, een laag temperatuur afgiftesysteem, warmtepompen, extra zonnepanelen en HR +++ drievoudig glas. Hiervoor heeft de gemeenteraad extra krediet beschikbaar gesteld en zijn afspraken tussen gemeente en schoolbesturen gemaakt. Ook levert Provincie Noord-Holland hierin een bijdrage door middel het Kwaliteitsfonds en is SDE+ subsidie toegekend. 

 • Buurtbijeenkomsten

Op donderdagavond 6 september 2018 is het ontwerp voor de Brede School besproken met de direct omwonenden. Het was een prettige en goed bezochte bijeenkomst. .Bekijk de presentatie, met daaraan toegevoegd de bezonningsstudie.

Een week later, op donderdagavond 13 september, heeft een informatiemarkt voor (toekomstige) bewoners van Leeuwenveld en de Weespersluis plaatsgevonden.  Bekijk de presentatie over de Brede School en onderwijsvisie

Als het mogelijk is - in verband met het coronavirus - organiseert de gemeente samen met de scholen, bouwers, sportvereniging We HaVe, KMN Kind & Co en de buurtkamer eind 2020 een rondleiding door het gebouw voor (poteniële) bewoners van Weespersluis en Leeuwenveld. Zij kunnen dan een goed beeld krijgen van de Brede School met sporthal. 

 • Infrastructuur rondom de Brede School

Het is de bedoeling dat kinderen te voet of per fiets komen. Er komen géén ‘kiss and ride’-plekken op verzoek van de schoolbesturen vanwege de veiligheid van de leerlingen.

 • Planning

Op dit moment is de bouw in volle gang. Het doel is de Brede School Weespersluis op 1 maart 2021 in gebruik te nemen.

 • Tijdelijke schoollocatie aan Papelaan 99

Brede School Weespersluis is al officieel gestart op de tijdelijke locatie aan Papelaan 99. Op donderdag 10 januari 2019 is deze geopend. De schoolbesturen verzorgen gezamenlijk het onderwijs op de tijdelijk schoollocatie en de school heeft twee directeuren. De groepen worden samengesteld naar gelang van de ingeschreven leerlingen en zullen langzaam groeien. Zodra de nieuwbouw gereed is verhuizen ze naar de Weespersluis. Meer informatie over de tijdelijke school en/of hoe u uw kind kunt aanmelden kunt u terugvinden op de website van de schoolbesturen

Ondernemen in Weespersluis

Ook is er in Weespersluis ruimte voor ondernemers. Zo komen er winkels en horeca. Mocht u geïnteresseerd zijn een bedrijf te starten in Weespersluis dan vindt u meer informatie op de webpagina van Ondernemen.

Winkels

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het bouwen van winkels met een oppervlakte van bij elkaar opgeteld 2450 m². Het college van burgemeester en wethouders mag dit totaal met maximaal 1000 m² verhogen. Het is 100% de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaars als eigenaar/bouwer van de winkels om te bepalen welke formules/ welke winkels er komen. De gemeente bepaalt dus niet welke supermarkt er komt. Daar gaat de gemeente niet over (en dat is wettelijk ook niet toegestaan).

Gezondheidsvoorzieningen

Er is in het centrum ruimte voor gezondheidsvoorzieningen (huisartsen, apotheek, fysiotherapeut enz.) Ook hier geldt dat het de verantwoordelijkheid is van de ontwikkelaars. Als gemeente kunnen wij alleen de kaders scheppen, dat hebben we gedaan door in het bestemmingsplan ruimte te bieden

Overigens kent het bestemmingsplan ook een ruime regeling voor beroepen aan huis. Dat betekent dat voorzieningen aan huis ook ontwikkeld mogen worden. Ook hier is de rol van de gemeente beperkt tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Voor de specifieke regels die daar aan verbonden zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina op de gemeentelijke website.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken