HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De nieuwe rekenkamercommissie Weesp is in juni 2015 door de gemeenteraad geïnstalleerd. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, Linda Maasdijk (voorzitter), Jan Langelaar en Theo Vernooij. De leden worden ondersteund door Martin van Engelshoven en Elke Meulendijks.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiency) en doeltreffendheid (effectiviteit) van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente. De rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad.

Het onderzoek van de rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak. Voor de inwoners van de gemeente wordt zichtbaar hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen en het beleid van de gemeente.

Hoe werkt de rekenkamercommissie

Ieder jaar maakt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. Soms wordt gekozen voor een kort onderzoek waarvan de resultaten bekend worden in een rekenkamerbrief.

Het onderzoeksprogramma wordt altijd ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

De gemeenteraad van Weesp, maar ook inwoners, instellingen en organisaties kunnen een verzoek voor een onderzoek indienen. Inwoners en bedrijven kunnen daarvoor contact opnemen met de secretaris via griffie@weesp.nl. De indiener kan door de rekenkamercommissie worden uitgenodigd om zijn verzoek nader toe te lichten.

De selectiecriteria en de werkwijze van de rekenkamercommissie bij een onderzoek zijn te lezen in het Reglement van Orde en het onderzoeksprotocol. Dit is te vinden op de website.

Meer informatie

De rekenkamercommissie is bereikbaar via telefoonnummer (0294) 491 324.

Voor meer informatie kunt ook terecht op de website van Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies.

Publicaties

Algemene Verordening Gegevensbescherming; besluiten

Jaarverslagen

Onderzoeken

Overige publicaties

Verslagen

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken