HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking gemeente Weesp

De gemeente Weesp werkt samen met verschillende andere gemeenten uit de regio. Voor de uitvoering van een groot deel van de taken in het Sociaal Domein werkt Weesp samen met Stichtse Vecht en Wijdemeren (SWW). Waar mogelijk wordt er ook op andere terreinen samengewerkt zoals het innen van belastingen en gezamenlijk inkopen.

Een andere belangrijke samenwerkingspartner is de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten namelijk Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Hier is de afvalinzameling (GAD), ambulancezorg en GGD ondergebracht. Ook voeren zij voor de gemeente Weesp een aantal taken uit in het Sociaal Domein die niet door het SWW verband gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld de leerplicht wet. Verder wordt er samengewerkt op het gebied van verkeer en vervoer, regionale huisvesting, economie, recreatie en toerisme. Meer informatie zie: www.regiogenv.nl.

Veiligheidstaken zijn verplicht ondergebracht in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit gaat met name om de brandweer en rampenbestrijding. Voor meer informatie zie: www.vrgooienvechtstreek.nl

De milieutaken van de gemeente Weesp zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV voert  milieu- en leefomgevingstaken uit zoals groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. Meer informatie zie: www.ofgv.nl.

De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening gebeurt door het Werkvoorzieningsschap Tomin. Hierin wordt samengewerkt door alle gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere. Meer informatie zie: www.tomingroep.nl

Het beheer van het archief in Weesp wordt uitgevoerd door het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp. Meer informatie zie: www.rhcvechtenvenen.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken