HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toekomstvisie Aetsveld

Toekomstvisie Aetsveld

De wijk Aetsveld, gebouwd in 1980, vierde in 2020 haar 40-jarig bestaan. Dit was voor de gemeente een goede aanleiding om over de toekomst van de wijk na te denken en de wijkbewoners te vragen hierover mee te denken. In 2018 en 2019 zijn in het kader hiervan bewonersavonden georganiseerd.

De input vanuit de bewoners is eind 2020 vertaald naar een kansenkaart voor de wijk; een kaart met ruimtelijke ambities, kansen en mogelijkheden voor het gebied, vanuit het perspectief van de bewoners. Het geeft weer wat er gewenst is in de wijk en hoe de bewoners de wijk graag zien. De kansenkaart is een belangrijk instrument in het opstellen van toekomstige visies en plannen.

Naast de bewoners denken de schoolbesturen van basisschool De Terp en De Hobbedob in Aetsveld ook mee over de toekomst van de wijk. In het bijzonder over hun schoolgebouwen. Deze gebouwen dateren immers ook uit 1980 en worden, na 40 jaar gebruik, in 2021 afgeschreven. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de toekomst van de gebouwen en het schoolterrein. Dit onderzoek wordt gezien als onderdeel van een toekomstvisie op de wijk Aetsveld en wordt daarom ook betrokken in de genoemde kansenkaart.  

De kansenkaart: op weg naar een toekomstvisie

ideeën en initiatieven van bewoners vastgelegd in een kansenkaart
In de kansenkaart Aetsveld zijn de ideeën en ambities van de inwoners vastgelegd die zijn opgehaald in de vragenronde eind 2020 en tijdens de digitale bewonersbijeenkomst van 30 juni 2021.

Een kansenkaart is een instrument om ideeën, wensen en initiatieven van bewoners vast te leggen en te bewaren tot zich een kans voordoet om ze uit te voeren. De ideeën kunnen over alle thema’s gaan in een gebied: groen, bomen, ecologie, water, wonen, werken, bedrijvigheid, spelen, recreatie, duurzaamheid. Door ze op te slaan in een kansenkaart blijven ze bewaard en laten ze verbindingen zien met andere ideeën en ambities voor een gebied.

Een kans op realisatie van de ideeën doet zich voor als het beleid wordt aangepast, als ergens onderhoud moet worden uitgevoerd, of als er een nieuwe ontwikkeling of herinrichting is. 

Ideeën en initiatieven
Dagelijks komen er bij de gemeente initiatieven binnen, in verschillende stadia van uitwerking en uitvoerbaarheid. Alle voorstellen worden beoordeeld op haalbaarheid zijn en of ze passen binnen gemeentelijk - en landelijk beleid. Een advies hierover wordt voorgelegd aan het bestuur. Pas na een besluit van het bestuur kan concrete planvorming beginnen, participatie en eventueel besluitvorming.

Initiatief perceel Aetsveld
Het initiatief om een perceel in Aetsveld, een boerderij met land, te ontwikkelen tot een seniorenwoonvoorziening, ouderenhuisvesting of nieuwbouw sluit aan bij de wens van bewoners dat ouderen in Aetsveld kunnen doorstromen naar een kleinere gelijkvloerse woning binnen de eigen wijk. Dit initiatief is een voorbeeld van de ideeën op de kansenkaart van het gebied. Het blijft op de kansenkaart staan tot de kans zich voordoet dat het uitgevoerd kan worden.

Online informatieavond 30 juni

Op woensdag 30 juni 2021 vond een online informatiebijenkomst plaats over de kansenkaart van Aetsveld. Tijdens deze avond is de gemeente Weesp met bewoners in gesprek gegaan over mogelijke kansen voor de wijk Aetsveld voor het verbeteren van het woonplezier en de leefbaarheid in de buurt. U kunt een verslag met de samenvatting van de bijeenkomst lezen: download verslag.

Concrete ideeën

Heeft u een concreet idee ter verbetering van de wijk en heeft uw idee draagvlak in de wijk?
Mail uw idee dan naar projectleider, Hannah van Meurs, via: hannah.van.meurs@amsterdam.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken