HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Op weg naar nieuw parkeerbeleid

Op weg naar nieuw parkeerbeleid

Samen met bewoners van Weesp aan de slag met de verbetervoorstellen’ 


Onderzoek naar de parkeersituatie in Weesp

Om een goed beeld te krijgen van de huidige parkeersituatie in Weesp, hoe deze zich ontwikkelt en of deze te verbeteren is, heeft het college van B&W in het eerste kwartaal van 2017 aan het bureau de Groot-Volker opdracht gegeven om de parkeersituatie en de gebruikerservaringen te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn door bureau de Groot-Volker vertaald in verbetervoorstellen en verwerkt in een Adviesnota Parkeerbeleid Weesp.

Gebruikerservaringen in Weesp

In de maanden april en mei 2017 heeft bureau de Groot-Volker met behulp van speciale scanauto’s, op verschillende momenten van de dag en op verschillende dagen in de week, de parkeerbezetting in de wijken en buurten in kaart gebracht. Om ook een beeld te krijgen van de gebruikerservaringen zijn er straatinterviews gehouden, er is een online vragenlijst uitgezet, een inloopavond georganiseerd en een klankbordgroep opgericht.

Parkeerdruk boven de 85%

De bezettingsmetingen door bureau de Groot-Volker bevestigen de gebruikerservaringen. In alle wijken in Weesp is op één of meerdere momenten per etmaal een bezettingsgraad van meer dan 85% vastgesteld. De uitkomst van de metingen betekent overigens niet dat er in heel Weesp een probleem bestaat voor wat betreft parkeren. In de gebieden centrum, Herensingelkwartier en het stationsgebied is echter sprake van een vrijwel continue bezettingsgraad van 85% of hoger.  Een parkeerdruk boven de 85% levert over het algemeen parkeerproblemen op, zoals zoekverkeer en foutparkeren, waardoor de veiligheid in het geding komt en het milieu onnodig wordt belast.

Kaders en uitgangspunten voor oplossingsscenario’s

De gemeenteraad heeft in juli 2017 kennis genomen van de bevindingen van bureau de Groot-Volker. Door de verwachte toename van auto’s en de groei van het inwonertal in Weesp zal de parkeerdruk de komende jaren nog verder toenemen. De gemeenteraad heeft daarom een aantal algemene kaders en uitgangspunten vastgesteld, waaraan de oplossingsscenario’s moeten voldoen. Zo moeten de oplossingsscenario’s onder meer minimaal kostendekkend zijn, rekening houden met de toekomstige groei van Weesp en adequate handhaving mogelijk maken. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat er op voorhand geen extra parkeerplaatsen worden aangelegd in de kwetsbare gebieden en dat er breder gekeken moet worden dan alleen de auto. Fietsgebruik en OV moeten eveneens gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Per deelgebied (deelgebied 1: centrum, Herensingelkwartier en stationsgebied en deelgebied 2: overige wijken) zijn er ook een aantal specifieke uitgangspunten vastgesteld. Deze kunt u vinden in de adviesnota.  

Klankbordgroep Parkeren

In de tweede helft van 2017 is de Klankbordgroep Parkeren, bestaande uit bewoners uit verschillende wijken en vertegenwoordigers van de WDO en IVW, in verschillende sessies bijeengekomen om tot een eerste aanzet voor de regulering van het parkeren in Weesp te komen. Vormen van parkeerregulering moeten leiden tot een betere parkeersituatie voor bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers.

Bureau de Groot-Volker heeft de resultaten van de klankbordgroep verwerkt in hun Adviesnota Parkeerbeleid Weesp.

Voorkeurscenario’s

Voor de verschillende deelgebieden is een voorkeurscenario opgenomen:

  • Centrum: betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van bewonersvergunningen en een bezoekersregeling. Door zowel de bewoners als de bezoekers te faciliteren kan de beschikbare parkeercapaciteit optimaal dubbelgebruikt worden. In een gedeelte van de Nieuwstraat, Nieuwstad, Het Grote Plein en de Kerkstraat zal alleen betaald parkeren van toepassing zijn.
  • Herensingelkwartier: vergunninghoudersparkeren, met uitzondering van Herengracht waar alleen betaald parkeren van toepassing zal zijn. In de avonden en op zondagen kan iedereen hier parkeren.
  • Stationsgebied: voor een gedeelte van de Dichtersbuurt vergunninghoudersparkeren en op het P&R terrein zal achteraf betaald parkeren van toepassing zijn.
  • Overige wijken: vooralsnog geen parkeerregulering invoeren maar nagaan hoe de beschikbare parkeercapaciteit zo goed mogelijk benut kan worden.

Samenvattend kunnen we stellen dat er gekeken moet worden hoe de parkeercapaciteit in Weesp het beste toebedeeld kan worden aan de verschillende doelgroepen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de prioritering en acceptabele loopafstanden. Bewoners moeten zoveel mogelijk hun auto in de nabijheid van hun woning kunnen parkeren. Een tweede auto of meer auto’s worden op afstand (langparkeerlocaties) gefaciliteerd. De bezoekers worden zoveel mogelijk nabij de functies (zorgcentrum, supermarkt e.d.) gefaciliteerd. De werknemers worden op enige loopafstand op de langparkeerlocaties aan de rand van het centrum gefaciliteerd.

Door middel van parkeerregulering kan de parkeercapaciteit worden toebedeeld aan de verschillende doelgroepen, maar ook door het stimuleren van OV en fietsgebruik (goede fietsverbindingen en fietsparkeerfaciliteiten (incl. oplaadmogelijkheden), waardoor de parkeervraag zou kunnen afnemen.

Raadscommissie SOB

De adviesnota is op donderdag 7 december 2017 met de Klankbordgroep besproken en op dinsdag 12 december 2017 door de raadscommissie SOB behandeld. Het voorgestelde parkeer- en mobiliteitsadvies heeft impact op de inwoners en ondernemers van Weesp. Daarom is het belangrijk om draagvlak te creëren. De gemeente start in januari 2018 met een breed participatietraject waarbij Weespers de kans krijgen om mee te denken en te praten over de in de adviesnota opgenomen oplossingsscenario’s voor de parkeerdruk door invoering van een vorm van regulering. Het doel is om door middel van parkeer- en mobiliteitsregulering de juiste doelgroepen op de juiste plek te krijgen. De wensen en ideeën van Weespers worden meegenomen in de concrete uitvoeringsplannen voor het verbeteren van de huidige parkeersituatie, die uiteindelijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken