HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Parkeren en mobiliteit

Parkeren en mobiliteit

Dit item is verlopen op 13-12-2018.

Het college wil enerzijds het toerisme in Weesp verder stimuleren en anderzijds de leefbaarheid voor inwoners van Weesp versterken. Om ervoor te zorgen dat er geen overmatige parkeerdruk gaat ontstaan in met name de binnenstad en rondom het stationsgebied, gaat de gemeente Weesp een parkeervisie opstellen 'Parkeerplan Weesp 2018-2028’ waarin de kaders en doelstellingen van het parkeerbeleid voor de komende 10 jaar is vastgelegd. Het is de uitdaging om met het parkeerbeleid alle doelgroepen: inwoners, ondernemers en bezoekers, zo goed mogelijk te faciliteren en te zoeken naar de optimale parkeercapaciteit (voor zowel auto als fiets) op de juiste locaties en met de juiste maatregelen.

Fase 1: Inventarisatie & Analyse

In de maanden april en mei 2017 is er door een extern onderzoeksbureau geïnventariseerd wat de huidige parkeersituatie in Weesp is en of er sprake is van parkeerdruk in de wijken of buurten. Met speciale scanauto’s is op verschillende momenten van de dag en op verschillende dagen in de week de parkeerbezetting in kaart gebracht.

Om een beeld te krijgen van de gebruikerservaringen zijn er straatinterviews gehouden, er is een online vragenlijst uitgezet, een inloopavond georganiseerd en een klankbordgroep opgericht.

Het resultaat van fase 1 is het in kaart brengen van de objectieve en ervaren parkeerdruk in een wijk of buurt om daarmee in fase 2 de verbetervoorstellen uit te werken.

Het onderzoeksrapport

De resultaten van fase 1 zijn verwerkt in de rapportage ‘Fase 1 – Parkeerevaluatie Weesp’. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat in Weesp in diverse gebieden op verschillende momenten een hoge parkeerdruk is geconstateerd. Voor het centrumgebied op meerdere tijdstippen en voor meerdere wijken vooral ’s nachts. In fase 2 zullen er afwegingen gemaakt worden over de te kiezen oplossingsrichtingen.

Fase 2: Uitwerking parkeerbeleid

Vanaf september 2017 is aangevangen met fase 2. In fase 2 ‘Uitwerking parkeerbeleid’ wordt alle informatie, die in fase 1 is verzameld, gebruikt om in participatie verbetervoorstellen uit te werken. Deze scenario’s/oplossingsrichtingen worden gewogen met oog voor de consequenties van de verschillende opties voor financiën, organisatie en beheer. Het resultaat van fase 2 is een parkeerbeleid waar de gemeente Weesp de komende 10 jaar mee vooruit kan.  

Klankbordgroep parkeren en mobiliteit

Om inwoners en ondernemers de kans te geven om actief mee te denken en te praten over het parkeerbeleid van Weesp, is de Klankbordgroep parkeren en mobiliteit opgericht. Uit verschillende aanmeldingen is een klankbordgroep van 12 mensen samengesteld op basis van een evenredige verdeling van vertegenwoordiging uit de wijken en bewoners/ondernemers.  

Op woensdag 7 juni en 28 juni en 11 oktober 2017 is de klankbordgroep bijeengekomen.

Presentatie Parkeerplan Weesp 2018-2028 in commissie SOB

Na een presentatie van de bevindingen van het parkeeronderzoek in de raadscommissie SOB op 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad de rapportage en de kaders en uitgangspunten op 12 juli 2017 vastgesteld. Er is nu een actueel beeld van de parkeersituatie in Weesp en daarmee was fase 1 om te komen tot Parkeerplan Weesp 2018-2028 afgerond.

Met de kaders en uitgangspunten die zijn vastgesteld ging vanaf september 2017 fase 2 van start. In fase 2 worden verbetervoorstellen geformuleerd en uitgewerkt. Deze worden naar verwachting op 30 januari 2018 aan de raadscommissie SOB gepresenteerd.

Voorlopige planning

De voorlopige planning voor het opstellen van het Parkeerplan Weesp 2018-2028 ziet er als volgt uit:

11 oktober 2017          -    Derde bijeenkomst Klankbordgroep parkeren en mobiliteit
8 november 2017        -    Vierde bijeenkomst Klankbordgroep parkeren en mobiliteit
12 december 2017      -    Gedachtenwisseling over oplossingsrichtingen in commissie SOB
8 februari 2018            -    Parkeerplan Weesp 2018-2028 ter besluitvorming in eerste gemeenteraad van 2018

Meer informatie

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Ontwikkeling via tel. (0294) 491 391 en/of via emailadres parkeren@weesp.nl. Wij informeren u over het parkeeronderzoek en het parkeerbeleid via www.weesp.nl/parkeren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken