HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Vragen en antwoorden nieuw parkeerbeleid Weesp

Vragen en antwoorden nieuw parkeerbeleid Weesp

Vragen en Antwoorden

Vraag:
De gemeente moet de auto’s niet naar het centrum lokken

Antwoord :
Weesp heeft een populaire, historische binnenstad. Er komen steeds meer signalen dat de parkeerdruk ook in het centrum problematisch wordt. Dat is niet verwonderlijk omdat deze historische binnenstad met al zijn smalle straten niet is gebouwd om de steeds groter wordende verkeersbeweging het hoofd te bieden.  Met een nieuw parkeerbeleid willen we onze inwoners, bezoekers en werknemers faciliteren maar daarmee zeker geen extra auto’s naar het centrum lokken. Door de beschikbare parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten kunnen we de juiste doelgroep op de juiste plek faciliteren. Het centrum van Weesp als een vestingsstad heeft ruimtelijke beperkingen. Daarom willen we ook alternatieve vervoermiddelen, zoals fiets en voet, verder faciliteren. In het definitieve beleid gaan we nader in op deze ondersteunende, alternatieve maatregelen.

Vraag:
Waarom betrekken we de gemeente Amsterdam er niet bij? Misschien hebben zij een briljant idee.

Antwoord:
Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente Weesp in maart 2018 gekozen voor een fusie met de gemeente Amsterdam. Dit betreft een ambtelijke fusie. Dit houdt in dat alle ambtelijke taken van de gemeente Weesp vanaf april 2019 door de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd.

In het licht van de ambtelijke fusie, ligt het voor de hand dat de gemeente Amsterdam uitvoering zal geven aan het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Weesp. Alvorens ons beleid definitief vorm te geven treden we nu al in overleg met Amsterdam om de mogelijkheden voor de uitvoering af te stemmen. Aspecten als handhaving, maar ook systemen voor het verkrijgen van vergunningen en bezoekersregeling maken onderdeel uit van het gesprek.

Het voornemen is om later, doch niet eerder dan 2022, ook bestuurlijk te fuseren. Dat betekent dat het gemeentebestuur van Weesp voor nu zelfstandige keuzes maakt. Voor de beleidskeuzes heben we afgelopen tijd ook met de gemeente Amsterdam gesproken. Doel was om ervaringen met elkaar te delen. We gaan ervan uit dat we, mede met uw inbreng, prima in staat zijn om eigen beleidskeuzes te maken.

Vraag:
Er is niets aan de hand. Het invoeren van nieuw parkeerbeleid in de vorm van vergunningssysteem en/of betaald parkeren kost inwoners alleen maar geld.

Antwoord:
Uit het onafhankelijk onderzoek, de consultatierondes en gesprekken met de klankbordgroep is gebleken dat er wel degelijk sprake is van parkeeroverlast. In Weesp geldt bij belastingen, en dus ook bij de parkeerbelasting, het uitgangspunt van kostendekkendheid. Dit houdt in dat diegene die gebruik maakt van een voorziening, de kosten dient te betalen. Van degene die bijvoorbeeld een bewonersparkeervergunning aanvraagt, mag dan ook een kleine vergoeding verwacht worden voor de kosten die het in stand houden van een parkeervergunningensysteem met zich meebrengt. We doen uiteraard ons best om de kosten voor (de eerste) bewonersvergunning ten opzichte van andere steden zo laag mogelijk te houden.

Hoewel wij ernaar streven om bewoners parkeerruimte aan te bieden in de nabijheid van hun woning, is het wel zo dat het parkeren van een voertuig in de eigen straat geen recht is.

Vraag:
Waarom wordt geen of niet rekening gehouden met lange termijn ontwikkelingen als Bloemendalerpolder?

Antwoord:
We zijn bezig een nieuw parkeerbeleid te formuleren. In dit beleid wordt via een aantal reguleringsmaatregelen (bijvoorbeeld vergunninghouderssysteem en/of betaald parkeren systeem) de parkeercapaciteit zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende doelgroepen. Onze eerste focus is het bedenken van oplossingen voor actuele parkeerproblemen. Tegelijkertijd houden we hierbij zeker rekening met factoren op de lange termijn zoals de bevolkinsgroei, stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Vraag:
Er zijn veel te veel verkeersborden en plaatjes in het centrum. Kunnen we als bewoners een lijst van onnodige borden opstellen?

Antwoord:
Verkeersborden en -tekens zijn vooral bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over hoe zij geacht worden zich te gedragen en om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Een vervolgvraag is dan in welke mate de veiligheid in het geding komt als borden deels of zelfs helemaal zouden verdwijnen. We staan uiteraard open voor suggesties van inwoners hoe het minder of anders kan.  De heer Ricci Moaddine, verkeersdeskundige van de gemeente Weesp, is bereid om u als contactpersoon te woord te staan en met u mee te denken. Hij is te bereiken op rmoaddine@weesp.nl

Vraag:
Zorg bij de verandering van een functie van een gebouw, bijvoorbeeld meerdere woningen door splitsing, dat er verplicht meer parkeerplekken worden gerealiseerd.

Antwoord:
We stellen dit nu al als officiële voorwaarde bij de toekenning van een bestemming of een nieuw huisnummer.

Vraag:
Bewoners van Sinnigvelderstraat, blok KLM& NPR de bestaande parkeerplek herinrichten.

Antwoord:
U bent een handtekeningenactie gestart en heeft ons overtuigd van de noodzaak van het gesprek hierover. We zullen u in de tweede helft van volgend jaar benaderen.  Aangezien we niet weten welk collega met u in gesprek gaat, stellen we voor dat u zich voor eventuele vragen richt tot het algemene e-mailadres van de gemeente Weesp info@weesp.nl . Onderwerp: herinrichting parkeerterrein Sinnigvelderstraat.

Vraag:
Ik zou meer informatie/cijfers willen ontvangen over het parkeeronderzoek.

Antwoord:
Alle relevante informatie en cijfers over het parkeeronderoek staan op onze gemeentelijke website www.weesp.nl/parkeren.

Vraag:
Hoe loopt dit proces verder, wat wordt gedaan met de input?

Antwoord:
Het participatieproces rondom nieuw parkeerbeleid heeft ons een schat aan informatie en inzichten opgeleverd. We hebben alle vragen, suggesties en opmerkingen gebundeld en geanalyseerd. De inzichten gebruiken we voor het formuleren van maatregelen en als toetsvragen voor de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het belang van een adequate bezoekersregeling, het belang van handhaving, draagvlak voor satellietlocatie(s), nut of noodzaak eventuele splitsing van het centrum in zones en  mogelijke betaalde parkeertijden.  

Vraag:
Waarom is er geen impact analyse uitgevoerd voor de voorgestelde plannen in het centrum (impact op de omliggende wijken)

Antwoord:
Door middel van reguleringsmaatregelen zoals vergunningsysteem en/of het systeem van betaald parkeren, willen we de bestaande parkeercapaciteit zo goed mogelijk verdelen over de verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd is ons bekend dat het invoeren van betaald parkeren tot een bepaald uitwijkeffect leidt. Dit willen we zoveel mogelijk beperken, onder meer door logische grenzen te kiezen. Grenzen lopen zoveel mogelijk langs water, een gescheiden middenberm of hoofdroutes. Echter, het uitwijkeffect is nooit helemaal te voorkomen omdat parkeren een keuze is van de bestuurder en autobezitters in een vergunninggebied niet verplicht kunnen worden tot het kopen van een parkeervergunning.

Net zoals bij alle andere beleidszaken, zullen we, na de besluitvorming, de effecten van de maatregelen monitoren. Ook dit willen we graag samen met u en met de inwoners van de klankbordgroep doen.

Vraag:
Hoe groot mogen de vrachtwagens zijn die in de woonwijk parkeren?

Antwoord:
Volgens de Algemene Plaatselijke  Verordening 2017 van onze gemeente is  het verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze, dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

Het verbod geldt niet gedurende de tijd, die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is. De vrachtwagens kunnen slechts op een industrieterrein parkeren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken