HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Wonen in Weespersluis

Wonen in Weespersluis

In de Bloemendalerpolder wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd 'Weespersluis'. Weespersluis wordt een ruim woonlandschap met ca. 2750 woningen. De nieuwe wijk ligt zeer centraal, dichtbij het station van Weesp, dichtbij ’t Gooi én bij de Vecht. De bouw van de woningen sluit aan op de wijk Leeuwenveld. Het woningbouwplan wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een nieuw natuur- en recreatiegebied. Zo wordt onder andere voorzien in de aanleg van twee stadsparken, een grote recreatieplas, komen er fiets- en wandelpaden en wordt een nieuwe verbinding met de A1 aangelegd.

Ontwikkeling Weespersluis

 • Woningen Weespersluis

Weespersluis wordt gebouwd in de “Fin de siécle” architectuur. De woningen passen qua architectuur voor het overgrote deel helemaal in de woonsfeer die je bij de historische buitenplaatsen langs de Vecht vindt. De stijl wordt afgewisseld met klassieke én moderne architectuur. Er komen verschillende woningtypen rond hofjes, parkstraatjes en singels. Elke buurt krijgt zijn eigen karakter. De nieuwe wijk bestaat uit drie deelgebieden: Vechtrijk, Lanenrijk en Waterrijk.

Op de website van Weespersluis.nl treft u meer informatie over dit project en de verkoop van woningen. Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u zich via de website van Weespersluis aanmelden.  Op de website van de Bloemendalerpolder kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief die regelmatig wordt verspreid door de ontwikkelaars. U bent dan de eerste die op de hoogte is van al het nieuws rondom Weespersluis en de verkoop van woningen. De eerste woning is inmiddels opgeleverd.

 • Water/sluis/recreatie

Weespersluis is een waterrijk gebied waarbij een van de doelstellingen is dat mensen met een bootje vanuit het gebied de Vecht op moeten kunnen varen. Dit betekent dat er een sluis wordt ontwikkeld door de marktpartijen met een horecagelegenheid. Een planning daarvoor is er nog niet. Dat betekent ook dat het water in het gebied op veel plaatsen diep genoeg moet zijn voor sloepen e.d.  Een van de stadsparken (er komen er twee) in het gebied zal voor een deel ook aan het water liggen.

 • Nieuwe ontsluitingsweg

De ontwikkelaars zullen zorgen voor een nieuwe ontsluitingsweg richting de A1. Deze ontsluitingsweg loopt langs de westkant van het plangebied en zal aansluiten op de Leeuwenveldseweg ter hoogte van bedrijventerrein Noord.

Rol van de gemeente

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan, een zogenaamd exploitatieplan en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Uiteraard zijn wij ook verantwoordelijk voor het afgeven van omgevingsvergunningen en zal het openbaar gebied in de woonwijk door de gemeente beheerd worden.

 • Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staan vooral de regels voor het bouwen van de woningen en het gebruik van de ruimte. Er is bijvoorbeeld bepaald hoe hoog er gebouwd mag worden, waar er ruimte is voor centrumvoorzieningen en scholen en waar er vooral niet gebouwd mag worden. Voor meer informatie kunt u de webpagina over het bestemmingsplan van de Bloemendalerpolder bezoeken.

 • Exploitatieplan

In een exploitatieplan staan onder meer de regels over de werken en werkzaamheden binnen het plangebied bijvoorbeeld dat gelijktijdig met het ontwikkelen van de woonwijk er ook groen (recreatiegroen/natuur) moet worden gemaakt. Daarnaast heeft de gemeente nog niet met alle eigenaren en ontwikkelaars in de Bloemendalerpolder een contract. Het exploitatieplan zorgt ervoor dat ook die ontwikkelingen hetzelfde kwaliteitsniveau krijgen als de rest van de wijk.

 • Het beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan staat hoe de woonwijk er in hoofdlijnen uit komt te zien. Het is een uitgebreid verhaal met veel beelden en plaatjes die de voorgenomen sfeer en opzet van de wijk weergeven. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt door de welstandscommissie als middel om de plannen van de projectontwikkelaars te toetsen. De welstandscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders of vergunning verleend mag worden voor de bouw van woningen in de wijk. Er is voor de Bloemendalerpolder een aparte welstandscommissie ingesteld. Die welstandscommissie heet het kwaliteitsteam Weespersluis.

Brede School Weespersluis

Oostelijk in het plangebied van Weespersluis, tegenover het toekomstig stadspark, is in fin de siècle architectuur de energieneutrale Brede School Weespersluis gerealiseerd. Dit moderne karakteristiek ogende gebouw bestaat uit twee basisscholen voor ieder ruim 300 leerlingen, een sporthal, buurtkamer, voorziening voor vroeg- en voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en een verenigingsruimte. In het ontwerp is al rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van beide scholen. De noodzaak en omvang is afhankelijk van het leerlingenaantal dat voor langere tijd duurzaam te verwachten is. Op dit moment wordt uitgegaan van een tweede fase voor ruim 300 leerlingen in totaal.

 • Scholen

In het nieuwe complex zijn twee zelfstandige basisscholen gevestigd, te weten De Nieuwe Jozef op Fort Diemerdamstraat 69 en Brede School Weesperrijk op Fort Diemerdamstraat 73.

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO)

In de Brede School wordt VVE aangeboden voor kinderen van 2 tot 4 jaar in gemengde peutergroepen. Werken aan een doorgaande leerlijn staat centraal. Ook is er BSO voor schoolgaande kinderen. Beiden worden verzorgd door KMN Kind & Co.

 • Sporthal

Centraal in de Brede School op Fort Diemerdamstraat 71 ligt een gemeentelijke sporthal met drie zaaldelen welke gebruikt wordt voor bewegingsonderwijs en daarnaast verhuurd wordt. Onder andere handbalvereniging We HaVe maakt hier gebruik van.

 • Buurtkamer

Bovendien is er een multifunctionele buurtkamer op nummer 71A waar maatschappelijke en sociaal culturele activiteiten voor jong en oud kunnen plaatsvinden. Het sociaal beheer is neergelegd bij de buurt. Verder is er een door de gemeente te verhuren spreekkamer.

 • Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)

Conform afspraken in de Samenwerkings- en Uitvoeringovereenkomst Bloemendalerpolder zal het consortium van ontwikkelaars de huisvesting voor kinderdagopvang realiseren. Deze is in de directe omgeving beoogd.

 • Nul op de Meter

De Brede School is een van de eerste energie neutrale scholen in Nederland. Er wordt ongeveer net zoveel energie opgewekt als dat er door het gebouw en de gebruikers verbruikt wordt. Hiervoor is warmte-koude opslag aangelegd en een laag temperatuur afgiftesysteem met warmtepompen. Er zijn zo’n 750 zonnepanelen en HR +++ drievoudig glas geplaatst. De Brede School is ook een gezonde school met lokalen die voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen Klasse B. De voor Nul op de meter benodigde investeringen waren mogelijk door extra krediet van de gemeenteraad en  afspraken tussen gemeente en schoolbesturen. Ook levert Provincie Noord-Holland hierin een bijdrage door middel het Kwaliteitsfonds en is SDE+ subsidie toegekend. Bovendien is subsidie ontvangen uit de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ten behoeve van de sporthal.

 • Infrastructuur rondom de Brede School

Het is de bedoeling dat kinderen te voet of per fiets komen. Er zijn géén ‘kiss and ride’-plekken op verzoek van de schoolbesturen vanwege de veiligheid van de leerlingen.

Ondernemen in Weespersluis

Ook is er in Weespersluis ruimte voor ondernemers. Zo komen er winkels en horeca. Mocht u geïnteresseerd zijn een bedrijf te starten in Weespersluis dan vindt u meer informatie op de webpagina van Ondernemen.

Winkels

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het bouwen van winkels met een oppervlakte van bij elkaar opgeteld 2450 m². Het college van burgemeester en wethouders mag dit totaal met maximaal 1000 m² verhogen. Het is 100% de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaars als eigenaar/bouwer van de winkels om te bepalen welke formules/ welke winkels er komen. De gemeente bepaalt dus niet welke supermarkt er komt. Daar gaat de gemeente niet over (en dat is wettelijk ook niet toegestaan).

Gezondheidsvoorzieningen

Er is in het centrum ruimte voor gezondheidsvoorzieningen (huisartsen, apotheek, fysiotherapeut enz.) Ook hier geldt dat het de verantwoordelijkheid is van de ontwikkelaars. Als gemeente kunnen wij alleen de kaders scheppen, dat hebben we gedaan door in het bestemmingsplan ruimte te bieden

Overigens kent het bestemmingsplan ook een ruime regeling voor beroepen aan huis. Dat betekent dat voorzieningen aan huis ook ontwikkeld mogen worden. Ook hier is de rol van de gemeente beperkt tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Voor de specifieke regels die daar aan verbonden zijn, verwijzen wij u graag naar de pagina op de gemeentelijke website.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken