HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden;
 • neem contact op met de gemeente wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat;
 • Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.
 • Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het vaststellen van een bestemmingsplan

 • De gemeente heeft een structuurvisie, document waarin de plannen staan over de indeling van de ruimte binnen een gemeente, of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp)bestemmingsplan.
 • Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere personen die interesse hebben gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
 • Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening (zienswijze) mondeling, per email of per brief kenbaar maken.
 • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
 • Binnen 2 tot 6 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, voorbij is.

Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

 • Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
 • De gemeente stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

 • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
 • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
 • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
 • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
 • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

 • een omschrijving van uw bouwplannen;
 • bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie;
 • situatietekeningen en/of een plattegrond;
 • een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken