HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kenteken parkeervergunning wijzigen voor gehandicapte bezoekers

Kenteken parkeervergunning wijzigen voor gehandicapte bezoekers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u (tijdelijk) een andere auto, dan moet u het nieuwe kenteken doorgeven. Bekijk hier de mogelijkheden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een kentekenwijziging moet het nieuwe voertuig voldoen aan de voorwaarden van de parkeervergunning . Kijk bij ‘Wat moet ik doen’ hoe u de kentekenwijziging moet doorgeven.

Vast of wisselend kenteken

Bij een tijdelijke leenauto

U mag tijdelijk uw parkeervergunning koppelen aan een leenauto van een garage. U moet dan een verklaring, leen- of huurovereenkomst van de garage hebben waarin staat dat u de auto tijdelijk mag gebruiken omdat uw auto wordt gerepareerd.

Bij een gestolen voertuig

Hebt u een parkeervergunning en is uw voertuig gestolen? Dan kunt u 2 maanden een ander kenteken aan de parkeervergunning koppelen. Dit kan op 2 manieren:

Dit stuurt u mee:

 • een proces-verbaal van maximaal 1 maand oud. In het proces-verbaal moet het kenteken van het gestolen voertuig vermeld staan. Hebt u het proces-verbaal nog niet ontvangen? Binnen een week na aangifte mag u ook een e-mail met een bevestiging van de aangifte meesturen.
 • een kentekenbewijs van de vervangende auto. Bij diefstal mag deze auto ook op naam staan van een ander persoon.

Het gaat hierbij dus niet om uw nieuwe voertuig, maar om een tijdelijk vervangend voertuig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hebt u een parkeervergunning met een vast kenteken? Dan kunt u uw kentekenwijziging online of aan de balie van het stadskantoor  doorgeven.

1)      Online

Direct online wijzigen

 • Log in met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij Wat heb ik nodig.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging via de e-mail.

2)       Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online wijzigen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U leest in de tabel hieronder wat u nodig hebt bij een kentekenwijziging voor een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers met een vast kenteken met een bedrijfs-, lease- of huurauto:

U neemt mee of stuurt op: Let op:
Leaset of huurt u zelf de auto direct bij een huur- of leasemaatschappij? (Uw naam staat in het contract).

Dan moet u scannen en uploaden: leasecontract of -overeenkomst, maximaal 1 jaar oud, of kopie leaseverklaring, maximaal 1 maand oud.

Leaset of huurt uw werkgever de auto bij de huur- of lease maatschappij? (Uw naam staat niet in het contract).

Dan moet u scannen en uploaden:

 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud.Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan een ko­pie van uw ar­beids­con­tract.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud, of ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud.
Heeft u een leaseauto maar is deze nog niet gereed of opgeleverd en heeft u tijdelijk een andere leaseauto of voorloopauto gekregen?

Dan moet u scannen en uploaden:

 • een be­rij­ders­ver­kla­ring van de lea­se­maat­schap­pij en/of ken­te­ken­hou­der van de auto.

In het formulier moet u aangeven dat het om een leaseauto gaat.

Zodra u de vaste leaseauto heeft ontvangen, kunt u opnieuw een aanvraag voor een kentekenwijziging doen.
Staat het kenteken niet op naam, maar op naam van de werkgever (bedrijfsauto)?

Dan moet u scannen en uploaden:

 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam. Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan uw ar­beids­con­tract.
een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
Staat het kenteken niet op naam, maar op naam van een vennoot of bestuurder van het bedrijf waar u werkt (bedrijfsauto)?

Dan moet u scannen en uploaden:

 • het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar
 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam. Hebt u nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie? Dan uw ar­beids­con­tract.
een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud) waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.

Bij leenauto garage:

ver­kla­ring, leen- of huur­over­een­komst van de ga­ra­ge waar­in staat dat u de auto tij­de­lijk in bruik­leen hebt.

al­leen bij on­li­ne aan­vraag: uit­trek­sel Ka­mer van Koop­han­del (niet ou­der dan 6 maan­den) als de ga­ra­ge een een­mans­zaak is en het voer­tuig op naam staat van ei­ge­naar van ga­ra­ge (na­tuur­lijk per­soon).

Bij leenauto garage op naam van een leasemaatschappij is ook nodig:

ver­kla­ring of over­een­komst dat de ga­ra­ge de auto lea­set van de lea­se­maat­schap­pij.

Ver­kla­ring ga­ra­ge moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier. In de ver­kla­ring en leen-of huurovereenkomst staan het ken­te­ken van de leen­au­to, het ken­te­ken van uw auto, uw naam en re­den van tij­de­lij­ke ver­van­ging: re­pa­ra­tie of scha­de.
Staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan hoeft u ver­der niets te uplo­a­den.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw kenteken gratis wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

1)      Online

Als het kenteken op uw eigen naam staat en u dit op het formulier aangeeft, dan wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke pagina op parkeervergunning.amsterdam.nl. Als u de wijziging heeft afgerond, gaat de wijziging per direct in. U krijgt geen e-mail ter bevestiging.

Staat het kenteken niet op uw naam? Voor 16.00 uur: wijziging gaat dezelfde werkdag in. Na 16.00 uur: eerstvolgende werkdag. U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging en altijd een bevestiging per e-mail zodra de kentekenwijziging is verwerkt.

2)       Aan de balie van het stadskantoor

 • De wijziging gaat per direct in.
U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een kentekenwijziging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken