HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kentekenwijziging doorgeven bewoners

Kentekenwijziging doorgeven bewoners

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u (tijdelijk) een andere auto, dan moet u het nieuwe kenteken doorgeven. Lees hoe het werkt en wat u moet doen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een kentekenwijziging moet het nieuwe voertuig voldoen aan de voorwaarden van de parkeervergunning. Kijk bij ‘Wat moet ik doen’ hoe u de kentekenwijziging moet doorgeven.


Bij een tijdelijke leenauto

U mag tijdelijk uw parkeervergunning koppelen aan een leenauto van een garage. U moet dan een verklaring, leen- of huurovereenkomst van de garage hebben waarin staat dat u de auto tijdelijk mag gebruiken omdat uw auto wordt gerepareerd.
 

Bij een gestolen voertuig

Hebt u een parkeervergunning en is uw voertuig gestolen? Dan kunt u 2 maanden een ander kenteken aan de parkeervergunning koppelen. Dit kan op 2 manieren:

 • per mail: parkeervergunning@amsterdam.nl. Mailt u voor 16.00 uur? Dan krijgt u dezelfde dag antwoord. Mailt u na 16.00 uur? Dan krijgt u de volgende werkdag antwoord.
 • schriftelijk:
  Parkeerdiensten-Vergunningen
  Postbus 2727
  1000 CS  Amsterdam

Dit stuurt u mee:

 • een proces-verbaal van maximaal 1 maand oud. In het proces-verbaal moet het kenteken van het gestolen voertuig vermeld staan. Hebt u het proces-verbaal nog niet ontvangen? Binnen een week na aangifte mag u ook een e-mail met een bevestiging van de aangifte meesturen.
 • een kentekenbewijs van de vervangende auto. Bij diefstal mag deze auto ook op naam staan van een ander persoon.

Het gaat hierbij dus niet om uw nieuwe voertuig, maar om een tijdelijk vervangend voertuig. Hebt u een nieuw voertuig? Kijk dan bij 'Wat moet ik doen'.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw kentekenwijziging online of aan de balie van het stadskantoor doorgeven.

1) Online

Direct online wijzigen

 • Log in met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij 'Wat heb ik nodig'.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

2) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online wijzigen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.


U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of via het stadskantoor, maak dan een scan of kopie van de stukken.

.

U neemt mee of stuurt op:

Let op:

 • online: U logt in met DigiD

  aan de balie: een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs

ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

U moet het ken­te­ken­be­wijs of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft) uplo­a­den / mee­ne­men bij een auto met een buitenlands ken­te­ken

Bij leaseauto:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst, maxi­maal 1 jaar oud of ko­pie lea­se­ver­kla­ring, maxi­maal 1 maand oud.

In de leaseovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning
 • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

Bij leaseauto via werkgever zonder uw naam in het contract:

 • een lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud. Of een lea­se­ver­kla­ring met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud.
 • ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud.
 • In de lea­se­over­een­komst of ver­kla­ring staat:
  • da­tum van on­der­te­ke­ning
  • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
  • het ken­te­ken
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier, on­der­te­kend zijn door de werk­ge­ver en mag maxi­maal een maand oud zijn.

Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.

Bij voorloopauto of tijdelijke leaseauto:

Hebt u een leaseauto maar is deze nog niet gereed of opgeleverd en heeft u tijdelijk een andere leaseauto of voorloopauto gekregen?

Dan hebt u nodig:

 • een be­rij­ders­ver­kla­ring van de lea­se­maat­schap­pij en/​of ken­te­ken­hou­der van de auto.

In het formulier moet u aangeven dat het om een leaseauto gaat.

Zodra u de vaste leaseauto heeft ontvangen, kunt u opnieuw een aanvraag voor een kentekenwijziging doen.

Bij bedrijfsauto (geen lease):

Dan hebt u nodig:

 • een sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op uw naam
 • een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • staat het ken­te­ken op naam van de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan moet u:
  • een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar heb­ben.
  • een on­der­te­kend uit­trek­sel uit de Ka­mer van Koop­han­del heb­ben. Dit mag ook een on­li­ne uit­trek­sel met een di­gi­ta­le hand­te­ke­ning zijn
 • Sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie mag niet ou­der dan twee maan­den zijn. U kunt de in­ko­mens­ge­ge­vens on­zicht­baar ma­ken
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.
 • Uit­trek­sel uit de Ka­mer van Koop­han­del mag niet ou­der dan 6 maan­den zijn. Al­leen no­dig bij on­li­ne.
 • Gro­te B.V. of N.V.: on­der­te­ke­ning door af­de­ling P&O of fa­ci­li­tai­re af­de­ling
 • Bij een VOF: on­der­te­ke­ning door alle ven­no­ten.

Staat het ken­te­ken op naam van een bedrijf en bent u de eigenaar van het be­drijf?

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
 • een on­der­te­kend uit­trek­sel uit de Ka­mer van Koop­han­del (niet ou­der dan 6 maan­den). Dit mag ook een on­li­ne uit­trek­sel met een di­gi­ta­le hand­te­ke­ning zijn.

Bij huurauto:

 • ko­pie huur­over­een­komst, maxi­maal 1 maand oud of, ver­kla­ring huur­be­drijf, maxi­maal 1 maand oud
 • ken­te­ken- of te­naam­stel­lings­be­wijs

In de huurovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het ver­huur­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

De huurovereenkomst of verklaring moet op officieel briefpapier of zijn voorzien van een logo.

Bij leenauto garage:

 • ver­kla­ring, leen- of huur­over­een­komst van de ga­ra­ge waar­in staat dat uw (elek­tri­sche) auto wordt ge­re­pa­reerd en dat u de auto in bruik­leen hebt.
 • ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW.
 • al­leen bij on­li­ne aan­vraag: uit­trek­sel Ka­mer van Koop­han­del (niet ou­der dan 6 maan­den) als de ga­ra­ge een een­mans­zaak is en het voer­tuig op naam staat van ei­ge­naar van ga­ra­ge (na­tuur­lijk per­soon)

Bij leenauto garage op naam van een leasemaatschappij is ook nodig:

 • ver­kla­ring of over­een­komst dat de ga­ra­ge de auto lea­set van de lea­se­maat­schap­pij.

Verklaring garage moet op officieel briefpapier, met datum en ondertekend door de garage. In de verklaring en leen- of huurovereenkomst staan het kenteken van de leenauto, het kenteken van uw auto, uw naam en reden van tijdelijke vervanging: reparatie of schade.

Als u binnen 2 weken uw eigen auto weer kunt gebruiken, kunt u de vergunning telefonisch of online op uw eigen auto laten terugzetten.

 • Te­le­fo­nisch: bel op werk­da­gen naar 020 251 3900 tus­sen 08.00 uur en 18.00 uur.
 • On­li­ne: na 18.00 uur kunt u ge­bruik ma­ken van het on­li­ne for­mu­lier . Het ken­te­ken wordt dan de vol­gen­de werk­dag ge­wij­zigd.

Als u de tijdelijke kentekenwijziging binnen 2 weken bij het stadskantoor komt wijzigen moet u weer alle documenten meenemen. Telefonisch of online hoeft dit niet.

Duurt het langer dan twee weken? Dan kunt u op 2 manieren uw kenteken wijzigen:

 • On­li­ne met dit wijzigingsfor­mu­lier. Het ken­te­ken wordt dan de vol­gen­de werk­dag ge­wij­zigd. U moet weer alle do­cu­men­ten uplo­a­den.
 • U kunt op afspraak langs­ko­men bij het stadskantoor en alle do­cu­men­ten mee­ne­men.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw kenteken gratis wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

1) Online

 • Als het kenteken op uw eigen naam staat en u dit op het formulier aangeeft, dan wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke pagina op parkeervergunning.amsterdam.nl. Als u de wijziging heeft afgerond, gaat de wijziging per direct in. U krijgt geen e-mail ter bevestiging.
   
 • Staat het kenteken niet op uw naam? Voor 16.00 uur: wijziging gaat dezelfde werkdag in. Na 16.00 uur: op de eerstvolgende werkdag. U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging en altijd een bevestiging per e-mail zodra de kentekenwijziging is verwerkt.

2) Aan de balie van het stadskantoor

 • De wijziging gaat per direct in.
U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de kentekenwijziging doen?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een kentekenwijziging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

 • Online

Direct online wijzigen

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken