HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U hebt meestal een omgevingsvergunning nodig voor:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk;
 • het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het plaatsen van een alarminstallatie;
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord);
 • het kappen van bomen;
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan;
 • het vervuilen van het milieu;
 • het oprichten of veranderen van een inrichting;
 • het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen;

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

Vergunningcheck

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. 

Niet voor alle werkzaamheden hebt u een vergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck.

Meerdere activiteiten

In één aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u meerdere dingen (activiteiten) regelen. Bijvoorbeeld een aanbouw bouwen en een boom kappen.
In een aantal situaties moet u meerdere activiteiten tegelijkertijd aanvragen. Bijvoorbeeld als u een monument  gaat verbouwen, moet u een vergunning aanvragen voor bouwen en ook voor het wijzigen van een monument. U regelt dat in één aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wachttijden

Er wordt volop gebouwd en verbouwd in Weesp! We krijgen de afgelopen tijd heel veel aanvragen binnen voor nieuwbouw en verbouwingen (de zogenaamde omgevingsvergunningen). Het verwerken van de vele aanvragen kost tijd. Wij proberen aanvragen ruim binnen de wettelijke termijnen te beoordelen. Door de grote toevoer aan nieuwe aanvragen hebben we soms helaas de maximale wettelijke termijn nodig voor het beoordelen van de aanvragen.

Wij doen ons uiterste best om de beoordelingstijd te verkorten maar vragen bij deze uw begrip en geduld. Vragen met betrekking tot ingediende aanvragen omgevingsvergunningen kunnen gesteld worden via: wabo@weesp.nl of (0294) 491 391.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u kunt via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen;
 • als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten;
 • als bedrijf hebt u eHerkenning nodig;
 • doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren;
 • als u twijfelt stuurt u een mail naar info@weesp.nl met een situatieschets erbij, deze graag voorzien van duidelijke maatvoering.

Een vooroverleg is een tijdelijk ontwerpaanvraag en moet volgens de wet via het omgevingsloket ingediend worden. 

Online en schriftelijk

Een omgevingsvergunning kunt u online of schriftelijk aanvragen.

Voor beide opties gebruikt u het landelijke Omgevingsloket. In het Omgevingsloket kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u de aanvraag wilt indienen.

Minder leges bij duurzaam verbouwen

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. 

Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u in aanmerking komen voor korting op de leges voor een omgevingsvergunning. U moet dan een extra formulier invullen voordat u gaat starten met uw aanvraag voor de omgevingsvergunning. Lees meer over de korting op leges bij duurzaam verbouwen.

Online aanvraag

Voor een online aanvraag hebt u DigiD of eHerkenning nodig. DigiD is voor particulieren, eHerkenning voor bedrijven. Ga naar het Omgevingsloket online. Doorloop de vragenlijst en voeg de bijlagen toe. Via het Omgevingsloket online kunt u ook de status van uw aanvraag volgen.

Omgevingsvergunning aanvragen op omgevingsloket.nl

Schriftelijke aanvraag

Ook voor een schriftelijke aanvraag gaat u eerst naar het Omgevingsloket online.

 • Stel daar een pa­pie­ren aan­vraag­for­mu­lier sa­men. 
 • Vul het for­mu­lier in, print het uit, on­der­te­ken het en voeg de bij­la­gen toe.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. 

Uw aanvraag is compleet wanneer u de wettelijk verplichte bijlagen meestuurt. Die staan in de regeling Omgevingsrecht. Als u de aanvraag doet via het omgevingsloket.nl, leest u direct welke bijlagen verplicht zijn.

Dit hebt u nodig bij

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. Hierover krijgt u bericht. Let erop dat u de aanvullingen binnen 6 weken levert. Doet u dit later of niet dan kan de gemeente Weesp besluiten om uw aanvraag niet meer verder te behandelen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Leges voor het behandelen van uw aanvraag

 • Voor het in be­han­de­ling ne­men van een aan­vraag be­taalt u le­ges. U krijgt een deel te­rug als de aan­vraag wordt af­ge­we­zen, in­ge­trok­ken of bui­ten be­han­de­ling wordt ge­la­ten. U krijgt een brief met de juis­te be­re­ke­ning.
 • Als u meer­de­re ver­gun­nin­gen aan­vraagt, moet u de kos­ten voor alle ac­ti­vi­tei­ten bij el­kaar op­tel­len.
 • U kunt de tarieven vinden in de legesverordening van de gemeente Weesp 2021.
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Reguliere aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

U krijgt na een paar dagen bericht dat het de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen. Ook ontvangt u bericht of het stadsdeel uw aanvraag in behandeling neemt of dat er meer gegevens nodig zijn.
De omgevingsvergunning kan een reguliere procedure doorlopen of een uitgebreide procedure. Bij de reguliere procedure is de behandeltermijn 8 weken en bij de uitgebreide procedure 26 weken. Voor de meeste aanvragen geldt de reguliere procedure.

De termijn kan verlengd worden met 6 weken.

Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens in te dienen. De tijd die u nodig hebt om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn van 8 of 26 weken.

Wanneer aan de slag

U ontvangt een brief (besluit) als de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. In de brief staat wanneer u met de werkzaamheden mag beginnen.

Betalen binnen 30 dagen

Nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag krijgt u de rekening thuisgestuurd. U hebt dan 30 dagen de tijd om te betalen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken