HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen gehandicapte bezoekers

Parkeervergunning aanvragen gehandicapte bezoekers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren.

In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat: 

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 • Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3)
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • P+R terrein en winkelcentrum Hogewey (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op de kaart. 

Hebt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u gratis de parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers aanvragen.

Vast of wisselend kenteken

Er zijn twee soorten parkeervergunningen voor gehandicapte bezoekers. Een vergunning met vast kenteken en een parkeervergunning met wisselend kenteken. In beide gevallen moet u een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hebben. Voor deze parkeervergunningen gelden aanvullende voorwaarden. Kijk hiervoor bij 'Hoe werkt het?'.

Waar geldig?

Met een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers mag u parkeren in alle straten in Weesp waar betaald parkeren geldt, inclusief het P& R terrein bij het station en bij winkelcentrum Hogewey.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gratis parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers kunt u aanvragen als u:

 • Niet in Weesp woont.
 • Een gel­di­ge Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­kaart (GPK) voor be­stuur­ders of pas­sa­giers hebt uit een EU-land. Uw GPK moet nog ten min­ste 3 maan­den gel­dig zijn. U kunt geen par­keer­ver­gun­ning voor ge­han­di­cap­te be­zoe­kers aan­vra­gen met een GPK voor in­stel­lin­gen. Nog geen GPK? Kijk voor in­for­ma­tie bij het on­der­werp 'Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart aan­vra­gen'
 • Voor een par­keer­ver­gun­ning voor ge­han­di­cap­te be­zoe­kers met een vast ken­te­ken moet het ken­te­ken op uw naam staan of een be­drijfs-, lea­se-, of huur­au­to zijn en moet u een GPK voor be­stuur­ders heb­ben.

U moet een Europese gehandicaptenparkeerkaart uit een van de onderstaande (EU-)landen hebben.

Overzicht (EU-) Landen

Bel­gië

Ier­land

Po­len

Bul­ga­rije

Ita­lië

Por­tu­gal

Cy­prus

Kro­a­tië

Roe­me­nië

De­n­e­mar­ken (excl. Groen­land en Fae­röer)

Let­land

Slo­ve­nië

Duits­land

Li­tou­wen

Slo­wa­kije

Est­land

Luxem­burg

Span­je

Fin­land

Mal­ta

Tsje­chië

Frank­rijk

Ne­der­land

Ver­e­nigd Ko­nink­rijk (incl. Gi­bral­tar)

Grie­ken­land

Oos­ten­rijk

Zwe­den

Hon­ga­rije

Israël Canada

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen: 

1)       Online

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

Parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers aanvragen

 • U moet inloggen met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij wat heb ik nodig. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

2)       Schriftelijk

 1. Down­load het aan­vraag­for­mu­lier.
 2. Vul het for­mu­lier in. Ko­pi­eer de ge­vraag­de do­cu­men­ten. Kijk bij ‘Dit hebt u no­dig’.
 3. Stuur het for­mu­lier en de do­cu­men­ten naar het adres op het for­mu­lier.


3)       Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor. U krijgt geen ontvangstbevestiging.

Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U vult ter plek­ke het aan­vraag­for­mu­lier in. Of u vult het thuis in en neemt het in­ge­vuld mee.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

Hoe verleng ik de parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers?

 • Parkeervergunning met vast kenteken

U kunt de parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers niet verlengen. Als u een nieuwe Europese gehandicaptenparkeerkaart krijgt dan moet u de parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers opnieuw aanvragen. U krijgt hiervoor automatisch bericht van de gemeente, ongeveer 2 maanden voordat de parkeervergunning vervalt.

 • Parkeervergunning met wisselend kenteken

De parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers met wisselend kenteken is 1 jaar geldig.. Daarna moet u de parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers opnieuw aanvragen. Ongeveer 2 maanden voordat uw parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers vervalt, krijgt u hierover bericht van de gemeente.

Ik heb een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers met een wisselend kenteken. Hoe geef ik door dat ik in Weesp wil parkeren?

Als u een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers met een wisselend kenteken hebt, moet u zich elke dag opnieuw aanmelden om te kunnen parkeren in Weesp

Dat doet u via aanmeldenparkeren.amsterdam.nl of via (020) 215 0077. Blijft u langer dan één dag? Dan moet u zich elke dag opnieuw aanmelden. Er is geen maximum aan het aantal dagen dat u met deze parkeervergunning kunt parkeren, zolang u zich maar iedere dag opnieuw aanmeldt.

Online

 • Parkeersessie starten
 • Kies bij ‘Kenteken aanmelden’ het kenteken waarvan u gebruik wil maken. De parkeersessie wordt hierna gestart. Een overzicht van al uw parkeersessies vindt u terug op de pagina ‘Parkeerhistorie’.
 • Parkeersessie stoppen
 • U hoeft geen eindtijd aan te geven, de parkeersessie loopt door tot het einde van de dag of totdat u een parkeersessie op een ander kenteken start. Wilt u gebruik maken van een ander geregistreerd kenteken? Dan moet u voor dit kenteken een parkeersessie starten voordat u gaat parkeren.

2. Telefonisch

Aanmelden van kenteken:

Bel naar (020) 215 0077.

 • Belt u met het door ons geregistreerde telefoonnummer en is uw meldcode hieraan gekoppeld? Voer dan uw 4-cijferige pincode in.
 • Belt u met het door ons geregistreerde telefoonnummer, maar heeft u meerdere meldcodes? Dan hoort u een keuzemenu waarin u de juiste meldcode kan kiezen. Voer na uw keuze uw 4-cijferige pincode in.
 • Belt u met een ander of een afgeschermd telefoonnummer? Dan wordt het nummer niet herkend en moet u uw meldcode en uw 4-cijferige pincode intoetsen.
 • U krijgt nu een keuzemenu. Daarmee kunt u het actieve kenteken op uw vergunning wijzigen. De andere geregistreerde kentekens worden opgenoemd.
  • Kies het kenteken waarvoor u de parkeersessie wil starten.
  • Bevestig het gekozen kenteken. Toets 1 als uw keuze juist is, toets 2 als uw keuze niet juist is.
  • Uw keuze wordt bevestigd en de verbinding wordt automatisch verbroken.

Let op! U kunt maximaal één parkeersessie tegelijkertijd starten.

Controleer of het opgegeven kenteken klopt voordat u een parkeersessie start.

 • Wanneer u telefonisch kentekens aan- of afmeldt valt er soms een stilte. Blijf aan de lijn en
  verbreek niet de verbinding. Bij de stiltes controleert het systeem de ingevoerde gegevens.

Handleiding

Pincode wijzigen

U kunt een nieuwe pincode instellen op aanmeldenparkeren.amsterdam.nl.

Log in met uw meldcode en oude pincode.

Klik op de Startpagina op het sleuteltje rechtsonder in het scherm.

Vul bij ‘Pincode’ een nieuwe code in en klik op ‘Opslaan’.

Rechtsboven in het scherm ziet u nu een groen blokje met ‘Gegevens opgeslagen’.

Vanaf nu logt u in met uw nieuwe pincode. Onthoud deze dus goed.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Dit hebt u nodig:

 • Als de aan­vra­ger het for­mu­lier niet zelf kan in­vul­len en on­der­te­ke­nen: een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de GPK-hou­der.
 • Voor een par­keer­ver­gun­ning voor ge­han­di­cap­te be­zoe­kers met een vast ken­te­ken: ko­pie van het . Het ken­te­ken moet op naam van de aan­vra­ger staan of een be­drijfs-, lea­se- of huur­au­to zijn. U leest in de ta­bel hier­on­der wat u no­dig hebt bij een be­drijfs-, lea­se- of huur­au­to.

Dit hebt u nodig:

Let op:

Hebt u een auto met bui­ten­lands ken­te­ken?

Dan moet u een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs mee­ne­men. Als het niet in La­tijn­se let­ter­te­kens is, moet u een ver­ta­ling mee­ne­men.

een geldig identiteitsbewijs

Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie uploaden / meesturen.

Een ko­pie van uw gel­di­ge Eu­ro­pe­se ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart

Kopieer beide kanten. Bij een schriftelijke aanvraag moet uw Europese gehandicaptenparkeerkaart nog 3 maanden geldig zijn.

Een kopie van het kentekenbewijs deel 1B (of het tenaamstellingsverslag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto overschrijft)).

U hebt van elk kenteken dat u wilt registreren een kopie nodig van het kentekenbewijs deel 1B (of het tenaamstellingsverslag van de RDW).

Bij een gehandicaptenvoertuig (bij­voor­beeld Can­ta): ko­pie van het ver­ze­ke­rings­be­wijs

Bij een brommobiel: een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs

Bij een leaseauto:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst, maxi­maal 1 jaar oud of,
 • ko­pie een lea­se­ver­kla­ring, maxi­maal 1 maand oud.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

In de leaseovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

Bij een leaseauto via werkgever zonder uw naam in het contract:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van de werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud. Of,
 • ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van de werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud
 • ver­kla­ring van de werk­ge­ver waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en als eni­ge in de auto mag rij­den.
 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • In de lea­se­over­een­komst of ver­kla­ring staat:
  • da­tum van on­der­te­ke­ning.
  • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
  • het ken­te­ken
  • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.

Bij een bedrijfsauto (geen lease):

Dan hebt u nodig:

 • ko­pie sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op uw naam
 • een ver­kla­ring van de werk­ge­ver waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • staat het ken­te­ken op naam van de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan moet u een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar heb­ben.
 • staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan hoeft u ver­der niets te uplo­a­den of mee te ne­men.
 • Sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie mag niet ou­der dan twee maan­den zijn. U kunt de in­ko­mens­ge­ge­vens on­zicht­baar ma­ken
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.

Bij een VOF: ondertekening door alle vennoten

Bij een huurauto:

 • ko­pie huur­over­een­komst, maxi­maal 1 maand oud of,
 • ver­kla­ring huur­be­drijf, maxi­maal 1 maand oud

In de huurovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het ver­huur­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

De huurovereenkomst of verklaring moet op officieel briefpapier of zijn voorzien van een logo.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers is gratis.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Vraagt u uw vergunning aan voor 1 maart 2021? Dan wordt uw aanvraag verwerkt voor 29 maart 2021. U krijgt binnen 4 weken een brief over uw aanvraag.  

Hebt u een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers met wisselend kenteken aangevraagd en is die goedgekeurd? Dan ontvangt u uw meldcode en pincode binnen 10 werkdagen nadat de vergunning is ingegaan. Met deze codes kunt u gebruik maken van uw vergunning. 

Als u een parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers met een wisselend kenteken hebt, moet u zich elke dag opnieuw aanmelden om te kunnen parkeren in Weesp. Gaat uw vergunning in op een datum in de toekomst? Dan kunt u zich vanaf die datum aanmelden.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet dan iemand machtigen om de vergunning voor u aan te vragen of te activeren. De gemachtigde moet meenemen:

 • machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend. Maximaal 4 weken oud
 • alle gevraagde documenten
 • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u. Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten.

Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken.

Handgeschreven toestemmingsverklaring

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

 • Online

Parkeervergunning voor gehandicapte bezoekers aanvragen

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aanvraag parkeervergunning gehandicapte bezoekers

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken