HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen voor bedrijven

Parkeervergunning aanvragen voor bedrijven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren. Als uw bedrijf gevestigd is in een gebied waar betaald parkeren geldt, kunt u een parkeervergunning voor bedrijven aanvragen.
In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat: 

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 •  Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3)
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • Winkelcentrum Hogeweij (Vergunninggebied Weesp-5)
 • P+R terrein (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op de kaart.

Waar is uw parkeervergunning geldig?

Met een parkeervergunning voor bedrijven mogen uw werknemers parkeren in het vergunningsgebied waar uw bedrijf gevestigd is. In de overige gebieden betaalt u het uurtarief als u daar parkeert.

Verschillende kentekens

U kunt de parkeervergunning gebruiken voor verschillende auto's. U mag de vergunning  steeds voor maar 1 auto tegelijk gebruiken. Een parkeervergunning voor bedrijven is niet gekoppeld aan 1 kenteken. We noemen dat een parkeervergunning op code.

Parkeervergunning is digitaal

Een parkeervergunning is digitaal. U hoeft dus niets in uw auto te leggen. De controle loopt via uw kenteken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor bedrijven:

 • Uw be­drijf moet in een ge­bied lig­gen waar be­taald par­ke­ren geldt. De ver­gun­ning is al­leen in dit ge­bied gel­dig.
 • Uw be­drijf moet in­ge­schre­ven staan in het Han­dels­re­gis­ter van de Ka­mer van Koop­han­del. Het adres in de Ka­mer van Koop­han­del moet over­een­ko­men met het adres waar­op u de ver­gun­ning aan­vraagt.

Aantal per bedrijf

Het aantal parkeervergunningen dat u kunt krijgen is afhankelijk van:

 • Het aan­tal werk­ne­mers van uw be­drijf: U kunt 1 parkeervergunning per 10 voltijdsformatieplaatsen (FTE) aanvragen. Bij meer dan 10 FTE zijn er 2 vergunningen beschikbaar en bij meer dan  20 FTE zijn er 3 beschikbaar, enzovoorts.
 • An­de­re par­keer­ver­gun­nin­gen op het adres: als er op het adres van het be­drijf ook al par­keer­ver­gun­nin­gen voor be­wo­ners of hulp­ver­le­ners zijn af­ge­ge­ven, trekken wij die van het aantal te verkrijgen parkeervergunningen ­af. De uit­komst kan ook nul zijn. U krijgt dan geen par­keer­ver­gun­ning.
 • Parkeerplekken op eigen terrein: het aan­tal ei­gen parkeerplekken wordt af­ge­trok­ken van het to­ta­le aan­tal ver­gun­nin­gen dat u kunt krij­gen. De uit­komst kan ook nul zijn. U krijgt dan geen par­keer­ver­gun­ning.

  Let op: Van invloed is daarnaast of u de mo­ge­lijk­heid hebt of had om ei­gen par­keer­plaatsen bij uw be­drijf te hu­ren of ko­pen. En / of als u vas­te par­keer­plaatsen op straat hebt. Een par­keer­plaats voor ge­han­di­cap­ten valt hier niet on­der.

Aantal per vestiging

We bepalen het aantal vergunningen per vestiging. Het maakt dus niet uit of het bedrijf meerdere vestigingen heeft in hetzelfde of in andere vergunninggebieden. Voor elke vestiging start de teller opnieuw.

Meer bedrijven op hetzelfde adres

Als er meer bedrijven met verschillende activiteiten op hetzelfde adres zitten, gelden de regels voor elk bedrijf apart. Maar een maatschap van zelfstandige ondernemers (bijvoorbeeld een maatschap van tandartsen) op hetzelfde adres, geldt wel als 1 bedrijf.

Maatschappelijke instellingen

Voor politiebureaus, zorginstellingen en scholen (basis- en voortgezet onderwijs) zijn 2 maal zoveel vergunningen beschikbaar. Dat betekent per 10 fte per vestiging 1 bedrijfsparkeervergunning én 1 maatschappelijke parkeervergunning aangevraagd kan worden. U moet elk type parkeervergunning apart aanvragen.

Vergunningperiode 6 maanden

Een parkeervergunning betaalt u voor een periode van 6 maanden. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u zelf bepalen vanaf welke maand u de vergunning laat ingaan. U betaalt altijd voor de hele maand.

Voorbeeld: de vergunningperiode loopt van 1 april tot en met 30 september. Dan kunt u uw vergunning bijvoorbeeld laten ingaan op 1 juli (bij bijvoorbeeld verhuizing of nieuwe auto). U betaalt dan 3 maanden: van juli tot en met september. U kunt de vergunning ook op 20 september laten ingaan. U betaalt dan wel de hele maand september. Vanaf 1 oktober betaalt u dan per 6 maanden.

Toekenning? Eerst betalen dan pas geldig

Let op: uw vergunning is pas actief als u uw factuur betaald hebt. Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u direct met uw vergunning parkeren. Betaalt u door het geld over te ma­ken? Na de be­ta­ling ac­ti­veert de ge­meen­te bin­nen 3 werk­da­gen uw ver­gun­ning. U krijgt geen be­ves­ti­ging.

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen: 

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

1)       Online
 

Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen

 

 • U moet inloggen met eHerkenning.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij wat heb ik nodig. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

2)       Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aanvraagformulier
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.
 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt ontvangstbevestiging van de gemeente.U krijgt een besluit over de de aanvraag van uw parkeervergunning.

3)       Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Let op; wij kunnen uw aanvraag bij het stadskantoor niet direct afhandelen. Lukt online aanvragen niet? Dan kunnen wij wel de schriftelijke aanvraag samen met u invullen.  Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij `Wat heb ik nodig?’.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.

Online aanvraag
 

Dit hebt u nodig Extra informatie
Het ken­te­ken­be­wijs (deel 1B).

Of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft).

Machtigingsformulier automatische incasso Als u kiest voor be­ta­len met au­to­ma­ti­sche in­cas­so moet u het mach­ti­gings­for­mu­lier op deze pa­gi­na prin­ten, on­der­te­ke­nen en in­ge­scand of als foto uplo­a­den bij uw aan­vraag.
Een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag aan­vra­gen. Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud.
Staat u ge­re­gi­streerd als con­tact­per­soon van het be­drijf voor de ver­gun­ning? Dan hebt u geen apar­te mach­ti­ging no­dig.

Bij een ex­tra ver­gun­ning: een loon­lijst met aan­tal fte.

De lijst moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of met be­drijfs­stem­pel en mag maxi­maal één maand oud zijn. Ook moet de lo­ca­tie ver­meld zijn.


Schriftelijke aanvraag
 

Dit hebt u nodig Extra informatie
Aanvraagformulier.
Een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs.
Ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs (deel 1B). Of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft).
Een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag aan­vra­gen. Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud.
Staat u ge­re­gi­streerd als con­tact­per­soon van het be­drijf voor de ver­gun­ning? Dan hebt u geen apar­te mach­ti­ging no­dig.
Bij een ex­tra ver­gun­ning: een loon­lijst met aan­tal fte. De lijst moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of met be­drijfs­stem­pel en mag maxi­maal één maand oud zijn. Ook moet de lo­ca­tie ver­meld zijn.


Aan de balie
 

Dit hebt u nodig Extra informatie
Aanvraagformulier.
Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs.
Het ken­te­ken­be­wijs (deel 1B). Of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft).
Ves­ti­gings­num­mer uit het Han­dels­re­gis­ter van de Ka­mer van Koop­han­del van de on­der­ne­ming of ves­ti­ging. Uit­trek­sel KvK is niet no­dig.
Een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag aan­vra­gen. Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud.
Staat u ge­re­gi­streerd als con­tact­per­soon van het be­drijf voor de ver­gun­ning? Dan hebt u geen apar­te mach­ti­ging no­dig.
Bij een ex­tra ver­gun­ning: een loon­lijst met aan­tal fte. De lijst moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of met be­drijfs­stem­pel en mag maxi­maal één maand oud zijn. Ook moet de lo­ca­tie ver­meld zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarief parkeervergunning voor bedrijven: € 175,- per 6 maanden.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Vraagt u uw vergunning aan voor 1 maart 2021? Dan wordt uw aanvraag verwerkt voor 29 maart 2021. U krijgt binnen 4 weken  een brief over uw aanvraag. Daarna moet u nog betalen om de parkeervergunning te activeren.

 • Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u vanaf 29 maart 2021 met uw parkeervergunning parkeren.
 • Kiest u voor acceptgiro? Dan activeert de gemeente binnen 3 werkdagen na betaling uw vergunning. Betaal dus ruim voor 29 maart 2021.

U betaalt voor uw vergunning per 1 april 2021, maar de vergunningen zijn al bruikbaar vanaf 29 maart 2021. Als u 6 maanden na de toekenning nog niet hebt betaald, vervalt de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet dan iemand machtigen om de vergunning voor u aan te vragen of te activeren. De gemachtigde moet meenemen:

 • een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag aan­vra­gen. Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud. Staat u ge­re­gi­streerd als con­tact­per­soon van het be­drijf voor de ver­gun­ning? Dan hebt u geen apar­te mach­ti­ging no­dig.
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf en van u.

Afspraak maken

Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

 • Online

Parkeervergunning voor bedrijven aanvragen
 

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aanvraag parkeervergunning bedrijven

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken