HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen voor maatschappelijke instellingen

Parkeervergunning aanvragen voor maatschappelijke instellingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren. Als uw instelling gevestigd is in een gebied waar betaald parkeren geldt, kunt u een parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen aanvragen.

In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat: 

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 • Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3)
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • Winkelcentrum Hogeweij (Vergunninggebied Weesp-5)
 • P+R terrein (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op de kaart.

Voor politiebureaus, zorginstellingen en scholen (basis- en voortgezet onderwijs) zijn 2 maal zoveel vergunningen beschikbaar. Dat betekent dat per 10 fte per vestiging 1 bedrijfsparkeervergunning én 1 maatschappelijke parkeervergunning aangevraagd kan worden. U moet elk type parkeervergunning apart aanvragen . 

Deze parkeervergunning is standaard ‘op code’ en niet gekoppeld aan een kenteken. U kunt de vergunning gebruiken voor verschillende auto’s, maar u mag de vergunning maar voor 1 auto tegelijk gebruiken. 

Parkeervergunning is digitaal

Een parkeervergunning is digitaal. U hoeft dus niets in uw auto te leggen. De controle loopt via uw kenteken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen:

 • Uw instellingen moet in een ge­bied lig­gen waar be­taald par­ke­ren geldt. De ver­gun­ning is al­leen in dit ge­bied gel­dig.
 • Uw instelling moet in­ge­schre­ven staan in het Han­dels­re­gis­ter van de Ka­mer van Koop­han­del. Het adres in de Ka­mer van Koop­han­del moet over­een­ko­men met het adres waar­op u de ver­gun­ning aan­vraagt.

De parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen kan alleen aangevraagd worden voor:

 • po­li­tie­bu­reaus
 • zorg­in­stel­lin­gen
 • ba­sis- en mid­del­ba­re scho­len.

Aantal

Het aantal parkeervergunningen dat u kunt krijgen is afhankelijk van:

Het aan­tal werk­ne­mers van uw instelling: U kunt 1 maatschappelijke parkeervergunning per 10 voltijdsformatieplaatsen (FTE) aanvragen. Bij meer dan 10 FTE zijn er 2 maatschappelijke parkeervergunningen beschikbaar en bij meer dan  20 FTE zijn er 3 beschikbaar, enzovoorts.

Aantal per vestiging

We bepalen het aantal vergunningen per vestiging. Het maakt dus niet uit of de instelling meerdere vestigingen heeft in hetzelfde of in andere vergunninggebieden. Voor elke vestiging start de teller opnieuw.

Meer instellingen op hetzelfde adres

Als er meer bedrijven met verschillende activiteiten op hetzelfde adres zitten, gelden de regels voor elk bedrijf apart. Maar een maatschap van zelfstandige ondernemers (bijvoorbeeld een maatschap van huisartsen) op hetzelfde adres, geldt wel als 1 bedrijf.

Bedrijfsvergunningen

Voor politiebureaus, zorginstellingen en scholen (basis- en voortgezet onderwijs) zijn 2 maal zoveel vergunningen beschikbaar. Dat betekent per 10 fte per vestiging 1 bedrijfsparkeervergunning én 1 maatschappelijke parkeervergunning aangevraagd kan worden. U moet elk type parkeervergunning apart aanvragen.

Waar is de parkeervergunning geldig

Met een parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen mag u parkeren in het vergunninggebied waar uw instelling is gevestigd.

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen:

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

1) Online

Parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen aanvragen

 • Log in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1).
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij ‘wat heb ik nodig’. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

2) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aan­vraag­for­mu­lier 
 • ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
  Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.
 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • U krijgt een besluit over de aanvraag van uw parkeervergunning.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Let op; wij kunnen uw aanvraag bij het stadskantoor niet direct afhandelen. Lukt online aanvragen niet? Dan kunnen wij wel de schriftelijke aanvraag samen met u invullen. U kunt vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op: Let op:
 • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs (al­leen als u naar de ba­lie gaat).
 • Een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs (bij schrif­te­lij­ke aan­vraag).
Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.
Een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs deel 1B of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft). Kentekenbewijs op creditcardformaat? Kopieer alleen beide kanten bij een elektrische auto.
Een loon­lijst met aan­tal fte's. Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud.
Een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag aan­vra­gen. Op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal één maand oud.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarief parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen: € 175,- per 6 maanden.

Vergunningperiode 6 maanden

Een parkeervergunning betaalt u voor een periode van 6 maanden. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u zelf bepalen vanaf welke maand u de vergunning laat ingaan. U betaalt altijd voor de hele maand.

Voorbeeld: de vergunningperiode loopt van 1 april tot en met 30 september. U kunt uw vergunning bijvoorbeeld laten ingaan op 1 juli. U betaalt dan 3 maanden: van juli tot en met september. U kunt de vergunning ook op 20 juli laten ingaan. U betaalt dan wel de hele maand juli. Vanaf 1 oktober betaalt u dan per 6 maanden.

Toekenning? Eerst betalen dan pas geldig

Let op: uw vergunning is pas actief als u uw factuur betaald hebt. Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u direct met uw vergunning parkeren. Betaalt u door het geld over te ma­ken? Na de be­ta­ling ac­ti­veert de ge­meen­te bin­nen 3 werk­da­gen uw ver­gun­ning. U krijgt geen be­ves­ti­ging.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Vraagt u uw vergunning aan voor 1 maart 2021? Dan wordt uw aanvraag verwerkt voor 29 maart 2021. U krijgt binnen 4 weken een brief over uw aanvraag. Daarna moet u nog betalen om de parkeervergunning te activeren. 

 • Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u vanaf 29 maart 2021 met uw parkeervergunning parkeren.
 • Kiest u voor acceptgiro? Dan activeert de gemeente binnen 3 werkdagen na betaling uw vergunning. Betaal dus ruim voor 29 maart 2021.

Be­ta­len bij het stadskantoor: neem de ge­vraag­de do­cu­men­ten mee en be­taal de ver­gun­ning met uw pin­pas.

Dit hebt u nodig:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
 • een mach­ti­ging, sta­tu­ten of een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver (op of­fi­ci­eel brief­pa­pier of an­ders met be­drijfs­stem­pel en maxi­maal een maand oud) waar­uit blijkt dat u na­mens het be­drijf de ver­gun­ning mag ac­ti­ve­ren. Staat u ge­re­gi­streerd als con­tact­per­soon van het be­drijf? Dan is een apar­te mach­ti­ging niet no­dig.
 • de toe­ken­nings­brief.

U betaalt uw vergunning vanaf 1 april 2021, maar de vergunningen zijn al geldig vanaf 29 maart 2021.

Als u 6 maanden na de toekenning nog niet hebt betaald, vervalt de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

 • Online

Parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen aanvragen

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aanvraag parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken