HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen voor mantelzorgerverlener

Parkeervergunning aanvragen voor mantelzorgerverlener

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart 2021 betaald parkeren.

In deze gebieden moet u betalen voor parkeren op straat: 

 • Centrum/deel Zuid I (Vergunninggebied Weesp-1)
 • Herensingelkwartier, deel Schildersbuurt (Vergunninggebied Weesp-2)
 • Deel Dichtersbuurt, Stationsgebied (Vergunninggebied Weesp-3)
 • Leeuwenveld I en II (Vergunninggebied Weesp -4)
 • Winkelcentrum Hogeweij (Vergunninggebied Weesp-5)
 • P+R terrein (Vergunninggebied Weesp-5)

Bekijk deze gebieden op onderstaande kaart.

Ont­vangt u man­tel­zorg? En woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kunt u een parkeervergunning voor mantelzorgverleners aanvragen.

Vergunning is digitaal

Een parkeervergunning is digitaal. U hoeft dus niets in de auto te leggen. De controle loopt via het kenteken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor mantelzorgverleners.

 • U moet in Weesp in­ge­schre­ven staan op het adres waar u de vergunning voor aanvraagt.
 • U ont­vangt man­tel­zorg. Man­tel­zorg is niet-be­roeps­ma­ti­ge, on­be­taal­de zorg, bij­voor­beeld door fa­mi­lie of vrien­den.
 • De ver­zor­ger(s) moet(en) bui­ten uw ver­gun­ning­ge­bied wo­nen of in een an­de­re ge­meen­te.
 • U moet een re­cen­te ver­kla­ring van een in­stan­tie heb­ben waar­uit blijkt dat u man­tel­zorg nodig heeft. Vraag aan uw instantie om deze verklaring. Kijk op zoe­ken.wtzi.nl wel­ke in­stan­ties deze ver­kla­ring mo­gen ver­strek­ken. Een in­di­ca­tie voor thuis­zorg of een ver­pleeg­huis mag ook.
 • Staat uw instantie hier niet bij, neem dan contact op met Versa Welzijn, locatie Weesp, via info@versawelzijn.nl of telefoonnummer (035) 623 11 00.

Hoe werkt het?

 • De parkeervergunning voor mantelzorgverleners staat op naam van degene die de zorg krijgt.
 • U kunt maximaal 3 kentekens van verzorgers op de vergunning registreren.
 • U moet de mantelzorger altijd telefonisch of online aanmelden met meldcode en pincode. Wanneer er maar 1 kenteken op de vergunning is geregistreerd, wordt dit kenteken automatisch aangemeld. Hebt u meerdere kentekens? Dan moet u de mantelzorger zelf aanmelden. Afmelden is niet nodig.

Regels

De regels zijn:

 • Er kan per keer 1 ver­zor­ger bij u par­ke­ren.
 • Aan­mel­den kan on­li­ne via aan­mel­den­par­ke­ren.am­ster­dam.nl (deze web­si­te werkt het bes­te via Goog­le Chro­me) of te­le­fo­nisch via (020) 215 0077 (lo­kaal ta­rief).
 • U hoeft niets in de auto te leg­gen.
 • Af­mel­den van uw ver­zor­ger is niet no­dig.

Waar geldig?

Met een parkeervergunning voor mantelzorgverleners mag de mantelzorger parkeren in het vergunninggebied van degene die de zorg krijgt.

Vergunningperiode 6 maanden

 • De parkeervergunning betaalt u voor een periode van 6 maanden. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u zelf bepalen vanaf welke maand u de vergunning laat ingaan. U betaalt altijd voor de hele maand.
 • Hoe vaak de vergunning automatisch verlengd kan worden hangt af van de verklaring die u hebt ingediend. Wanneer in de verklaring wordt aangegeven dat u voor langere tijd mantelzorg krijgt, dan kan de verlenging maximaal 9 keer automatisch worden verlengd.
 • Hoe vaak de vergunning automatisch wordt verlengd hangt af van de periode die wordt genoemd in de verklaring. Bij verklaringen zonder beschrijving van een periode wordt de vergunning 1 keer automatisch verlengd. Hierna moet u opnieuw een verklaring opsturen om de vergunning te verlengen. U ontvangt dan een brief waarin staat wanneer en hoe u deze verklaring aan moet leveren.

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen: online, schriftelijk of persoonlijk aan de balie van het stadskantoor.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Online

Parkeervergunning voor mantelzorgverleners aanvragen

 • Log in met uw Di­giD.  
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij wat heb ik nodig. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.
 • U krijgt een besluit over de aanvraag van uw parkeervergunning.

2) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aanvraagformulier 
 • ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

 Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.

 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.


3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Let op! Wij kunnen uw aanvraag bij het stadskantoor niet direct afhandelen. Lukt online aanvragen niet? Dan kunnen wij wel de schriftelijke aanvraag samen met u invullen. U kunt vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U vult thuis of ter plekke het aanvraagformulier in.
 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.

Toekenning? Eerst betalen dan pas geldig

Als u 6 maanden na de toekenning nog niet hebt betaald, vervalt uw recht op de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief. Let op: uw vergunning is pas actief als u betaald hebt. Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u direct met uw vergunning parkeren. Betaalt u door het geld over te ma­ken? Na de be­ta­ling ac­ti­veert de ge­meen­te bin­nen 3 werk­da­gen uw ver­gun­ning. U krijgt geen be­ves­ti­ging.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

Let op!

Een (ko­pie) gel­dig iden­ti­teits­be­wijs aan­vra­ger

Staat het BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de mantelzorger(s)

Staat het BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

Een ko­pie van een uittreksel uit het bevolkingsregister van de mantelzorger(s) die niet in Weesp wonen.

Maxi­maal twee maan­den oud

Bij een mantelzorger die in Weesp woont:

een door de mantelzorger zelf opgestelde, ondertekende verklaring waarin hij de gemeente toestemming geeft om zijn gegevens te controleren

Een voorbeeld:

Hierbij geef ik de gemeente Weesp eenmalig toestemming om mijn gegevens, ten behoeve van de aanvraag voor een mantelzorgvergunning, te mogen inzien.

 • Handtekening
 • Voorletters Achternaam

Deze verklaring moet voorzien zijn van een datum en mag maximaal 1 maand oud zijn.

Een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs deel 1B van de man­tel­zor­ger

Maxi­maal 3, ken­te­ken moet op naam van de man­tel­zor­ger staan.

Kentekenbewijs op creditcardformaat? Kopieer alleen beide kanten bij een elektrische auto.

Machtigingsformulier automatische incasso

Als u kiest voor be­ta­len met au­to­ma­ti­sche in­cas­so moet u het mach­ti­gings­for­mu­lier op deze pa­gi­na prin­ten, on­der­te­ke­nen en mee­stu­ren.

Een re­cen­te ver­kla­ring van een in­stan­tie waar­uit blijkt dat u aan­ge­we­zen bent op man­tel­zorg. Een in­di­ca­tie voor thuis­zorg of een ver­pleeg­huis mag ook.

Verklaring is maximaal 2 maanden oud. Indicatie: moet nog geldig zijn. Deze verklaring moet op officieel briefpapier staan of voorzien zijn van een bedrijfsstempel.

Had u eerder een parkeervergunning voor mantelzorgverleners? En hebt u geen recente verklaring? Dan hoeft u deze niet mee te sturen.

Bij leaseauto mantelzorger:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst, maxi­maal 1 jaar oud of,
 • ko­pie lea­se­ver­kla­ring, maxi­maal 1 maand oud.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

In de leaseovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

Bij leaseauto via werkgever zonder naam mantelzorger in het contract:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 jaar oud. Of,
 • ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van uw werk­ge­ver, maxi­maal 1 maand oud
 • een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam, maxi­maal 2 maan­den oud.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • In de lea­se­over­een­komst of ver­kla­ring staat:
  • da­tum van on­der­te­ke­ning.
  • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
  • het ken­te­ken
  • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal 1 maand oud zijn.
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.

Bij bedrijfsauto (geen lease):

Dan hebt u nodig:

 • ko­pie sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op naam
 • een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­in staat dat u werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • staat het ken­te­ken op naam van de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan moet u:
  • een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar heb­ben.
  • ko­pie on­der­te­kend uit­trek­sel uit de Ka­mer van Koop­han­del heb­ben. Dit mag ook een on­li­ne uit­trek­sel met een di­gi­ta­le hand­te­ke­ning zijn
 • Sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie mag niet ou­der dan 2 maan­den zijn. U kunt de in­ko­mens­ge­ge­vens on­zicht­baar ma­ken
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal 1 maand oud zijn.
 • Uit­trek­sel uit de Ka­mer van Koop­han­del mag niet ou­der dan 6 maan­den zijn.

Bij huurauto:

 • ko­pie huur­over­een­komst, maxi­maal 1 maand oud of,
 • ver­kla­ring huur­be­drijf, maxi­maal 1 maand oud

In de huurovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het ver­huur­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

De huurovereenkomst of verklaring moet op officieel briefpapier of zijn voorzien van een logo.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief parkeervergunning voor mantelzorgverleners kost € 25,- per 6 maanden.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken een brief over uw aanvraag.

Daarna moet u nog betalen om de parkeervergunning te activeren.

 • Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u vanaf 29 maart 2021 met uw parkeervergunning parkeren.
 • Kiest u voor acceptgiro? Dan activeert de gemeente binnen 3 werkdagen uw vergunning. Betaal dus ruim voor 29 maart 2021.
 • U kunt de acceptgiro ook bij het stadskantoor betalen. 

U betaalt uw vergunning vanaf 1 april 2021, maar de vergunningen zijn al geldig vanaf 29 maart 2021.

Als u 6 maanden na de toekenning nog niet hebt betaald, vervalt de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief.

U ontvangt uw meld- en pincode binnen 10 werkdagen nadat uw vergunning is ingegaan. Met deze codes kunt u gebruik maken van uw vergunning. 

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de aanvraag doen?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

 • Online

Parkeervergunning voor mantelzorgverleners aanvragen

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aan­vraag­for­mu­lier

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken