HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Veelgestelde vragen aanbieders en partners Wmo en Jeugd

Veelgestelde vragen aanbieders en partners Wmo en Jeugd

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Welke invloed heeft de bestuurlijke fusie op de Gemeenschappelijke Regeling van Gooi en Vechtstreek?

Weesp wordt vanaf 24 maart 2022 onderdeel van de gemeente Amsterdam. Er vindt dan een bestuurlijke fusie plaats waarbij Weesp een stadsgebied wordt binnen de gemeente Amsterdam met een gekozen bestuurscommissie.

Als gevolg van de bestuurlijke fusie treedt de gemeente Weesp per 1 januari 2022 uit de Gemeenschappelijke Regeling van Gooi en Vechtstreek. De inkoop van Wmo- en Jeugdvoorzieningen gaat dan over naar de inkoop van de gemeente Amsterdam.

Om de continuïteit van zorg van onze inwoners te borgen, zijn de volgende afspraken gemaakt over deze verandering:

  • Cliënten die voor 1 januari 2022 al zorg ontvangen kunnen, middels uitloopovereenkomsten, tot uiterlijk 1 januari 2023 in zorg blijven bij de aanbieders die gecontracteerd zijn door de Regio Gooi en Vechtstreek.
  • Inwoners die vanaf 1 januari 2022 zorg nodig hebben ontvangen ondersteuning vanuit de inkoop van de gemeente Amsterdams.

Welke gevolgen heeft de fusie voor bestaande Wmo- en Jeugdcontracten van Regio Gooi en Vechtstreek?

Op dit moment ontvangt een deel van de Wmo- en Jeugdcliënten uit Weesp ondersteuning van regionaal gecontracteerde aanbieders. Op 1 april 2021 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek aan deze aanbieders een communicatieboodschap gestuurd over de fusie tussen Weesp en Amsterdam. Hierin staan de gevolgen van de fusie voor de huidige Jeugd- en Wmo-contracten die voor Weesp zijn afgesloten.

Bent u niet door de gemeente Amsterdam gecontacteerd?

Om in 2022 de zorgcontinuïteit voor de inwoners te borgen, krijgen de aanbieders die niet door de gemeente Amsterdam zijn gecontracteerd, voor het jaar 2022 een uitloopovereenkomst aangeboden. Deze is alleen bedoeld voor bestaande cliënten en niet voor nieuwe cliënten. Met deze uitloopovereenkomst kunnen aanbieders tot uiterlijk 31 december 2022 de zorg blijven leveren.

Bent u wel door de gemeente Amsterdam gecontacteerd?

De aanbieders die wél door de gemeente Amsterdam zijn gecontracteerd, horen via hun contactpersoon bij de gemeente Amsterdam hoe Weesp per 1 januari 2022 wordt toegevoegd aan hun Amsterdamse contract en hoe de administratieve conversie gaat verlopen.

Wanneer wordt de uitloopovereenkomst aangeboden?

De uitloopovereenkomsten zijn in de periode oktober-november 2021 via de Regio Gooi en Vechtstreek aangeboden.   

Hoe dragen niet-gecontracteerde aanbieders op basis van de uitloopovereenkomst in 2022 cliënten over aan een door Amsterdam gecontracteerde aanbieder?

Jeugd
In de loop van 2022 wordt u als niet-gecontracteerde aanbieder door de gemeente Amsterdam geïnformeerd over de procedure voor de overdracht. Voor de meest kwetsbare inwoners hebben wij speciale aandacht. Een medewerker van het wijkteam voert in dat geval ruim voordat de indicatie afloopt een individueel gesprek met de inwoner en de nieuwe aanbieder om de overdracht goed vorm te geven.

Wmo
Voor een aantal Wmo-voorzieningen (Hulp bij het huishouden, dagbesteding, MOBW en Aanvullende individuele ondersteuning) loopt een aanbesteding in Amsterdam. De overdracht van Weesper-cliënten met een indicatie voor één van deze voorzieningen gebeurt in principe op het moment dat de aanbestedingen in Amsterdam zijn afgerond. Voor de overige voorzieningen geldt dat u als niet-gecontracteerde aanbieder door de gemeente Amsterdam geïnformeerd wordt over de procedure voor de overdracht.  Dit gebeurt voor verschillende producten op verschillende momenten in 2022. U krijgt hierover vanzelf bericht. .

Wat moeten aanbieders doen die geen uitloopovereenkomst willen afsluiten?

Wanneer uw organisatie van plan is om de uitloopovereenkomst níet te accepteren, vragen wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Beleidsafdeling van de gemeente Weesp. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres: beleid@weesp.nl.

Wilt u meedoen aan de aanbesteding aanvullende ondersteuning Wmo van gemeente Amsterdam?

De gemeente Amsterdam heeft op 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsprocedures van de aanvullende ondersteuning Wmo (Begeleiding, Dagbesteding en Hulp bij het huishouden) en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW) voor 2021 en verder in te trekken en een nieuwe procedure op te starten.

Op 3 november 2021 is  de aanbestedingsprocedure voor Hulp bij huishouden en Aanvullende Individuele Ondersteuning van start gegaan.

De inschrijving sluit op 10 januari 2022, daarna volgt de beoordeling die leidt tot de (voorlopige) gunning in april 2022. De nieuwe dienstverlening start op 1 juli 2022.

Aanvullende Individuele Ondersteuning vindt u onder tendernummer 182770 in Negometrix.

Hulp bij het huishouden onder tendernummer 185614 in Negometrix.

Voor de meest recente informatie over de aanbesteding kunt u terecht op: amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/contractering-aanvullende-ondersteuning/

Wat zijn de contactgegevens voor vragen?

Voor vragen over de overdracht van inwoners naar de inkoop van de gemeente Amsterdam kunt u contact opnemen met de Beleidsafdeling van de gemeente Weesp via e-mailadres: beleid@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken