HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om deze mensen te helpen en het gevaar weg te nemen.

Nieuwe wet

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor de persoon zelf en zijn of haar omgeving, of de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.

Zorg op maat

De Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor zorg op maat. Altijd wordt gekeken naar welke aanpak het beste past bij iemand; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Bovendien geeft de wet de mensen die verplicht worden behandeld en hun familie meer inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaan zien. Ook wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk.

Voor iemand met ernstige psychische problemen is het echter veel beter als we kunnen voorkomen dat het zo slecht gaat dat verplichte behandeling nodig is. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen en instanties goed samenwerken en signalen van familie, naasten en omgeving in een vroeg stadium opvangen en serieus nemen. Zodat tijdig gestart kan worden met een passende behandeling.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt  verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet in een situatie waarin iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen andere besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. Betrokkene heeft recht op hulp van een patiƫntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als diegene dit wil, geeft de gemeente de contactgegevens door aan de Stichting PVP.

Wat u moet weten

  • Na uw melding onderzoeken we wat er precies aan de hand is, zodat wij een goed beeld van de situatie krijgen
  • We onderzoeken de situatie van de persoon. Zijn er al buren, vrienden, familieleden of hulpverleningsinstanties die de persoon (kunnen) helpen?
  • We vinden privacy erg belangrijk. Daarom kunnen we u geen informatie geven over het onderzoek en de mogelijke acties
  • We kunnen mensen met problemen niet dwingen tot oplossingen. Mensen moeten hulp vrijwillig aannemen. Als mensen de hulp niet willen aannemen, kunnen we niet veel doen.
  • Hulp bieden gaat vaak niet zo snel als we zouden willen. Het kost tijd om vertrouwen op te bouwen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.  

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken