HOME  |  Ondernemers  |  Ondernemersnieuws  |  Maatregelen gemeentelijke belastingen ondernemers

Maatregelen gemeentelijke belastingen ondernemers

De uitbraak van het corona-virus heeft verstrekkende gevolgen voor iedereen, zowel voor ondernemers als burgers in Weesp.

Restaurants en cafés hebben hun deuren al moeten sluiten voor het publiek en veel winkeliers zien zich op dit moment gesteld voor de vraag of het verantwoord is om hun deuren open te houden. Burgers werken en verblijven veelal thuis en worden geconfronteerd met ernstige beperkingen in hun sociale contacten en onzekerheid over hun eigen gezondheid en die van de mensen om hen heen.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd om de klappen voor ondernemers te verzachten en op te vangen. Ook het college stelt alles in het werk om Weespers en ondernemers te helpen de crisis het hoofd te bieden. Daarbij worden in hoofdlijnen de volgende maatregelen op het gebied van de gemeentelijke belastingen voorgesteld.

Versoepeling invordering gemeentelijke belastingen

In algemene zin geldt voor de invordering van gemeentelijke belastingen dat de lijn van het Rijk wordt gevolgd en dat Belastingen Amsterdam zich zo coulant mogelijk opstelt. Dat betekent op het gebied van het betalen van gemeentelijke belastingen het volgende voor de komende periode:

  • Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen voor een periode van drie maanden. Na ontvangst van een verzoek tot uitstel wordt de invordering meteen gestopt;.
  • Er wordt niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers;
  • De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.

Deze invorderingsmaatregelen gelden voor alle ondernemers die te maken hebben of krijgen met gemeentelijke belastingen. Daarnaast wordt een aantal specifieke maatregelen voorgesteld die raken aan de heffingen als zodanig. Deze maatregelen worden hieronder toegelicht.

Uitstellen gecombineerde heffingsaanslagen voor ondernemers en latere eerste vervaldatum voor burgers

Naast de hierboven genoemde gemeentelijke belastingen hebben zowel burgers als ondernemers jaarlijks te maken met de zogenaamde gecombineerde aanslag, waarin de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing en/of reinigingsrecht zijn opgenomen. Burgers die tegen betalingsproblemen aanlopen kunnen gespreid betalen of een betalingsregeling treffen. Voor ondernemers geldt dat ze eveneens gespreid kunnen betalen door middel van automatisch incasso en daarnaast uitstel van betaling kunnen aanvragen.

Aanvullend heeft Belastingen Amsterdam besloten om de eerste vervaldatum voor de aanslagen voor burgers (woningen) één maand uit te stellen tot 31 mei 2020. Dat geeft burgers tijdelijk wat extra financiële ruimte. Deze maatregelen gelden voor alle belastingplichtigen, of ze nu wel of niet gebruik maken van de automatische incasso.

Tevens is besloten het opleggen van de aanslagen voor ondernemers (niet-woningen) uit te stellen tot 1 juli 2020 om te voorkomen dat ondernemers in de komende weken met gemeentelijke aanslagen worden geconfronteerd. Onder niet-woningen vallen overigens ook sportcomplexen waardoor ook zij tot 1 juli geen aanslagen ontvangen.

Uitstellen van de heffing van reclamebelasting tot 1 juli 2020

Omdat de reclamebelasting lasten met zich meebrengt voor veel ondernemers in de binnenstad heeft het college besloten de heffing van de reclamebelasting uit te stellen tot 1 juli 2020. Ook hierdoor wordt voorkomen dat ondernemers in de komende weken met gemeentelijke aanslagen worden geconfronteerd. De periode tot 1 juli 2020 wordt gebruikt voor het verkrijgen van een beter inzicht in de financiële gevolgen van de uitbraak van het corona-virus voor ondernemers en of dat aanleiding is om verdere stappen te ondernemen.

Uitstellen van de precariobelasting voor terrassen tot 1 juli 2020

Het college heeft besloten de heffing van de precario terrassen uit te stellen tot 1 juli 2020. De cafés en restaurants in onze stad hebben hun deuren en terrassen moeten sluiten. Op dit moment valt niet in te schatten hoe lang deze situatie nog zal aanhouden. Het college wil ondernemers vooralsnog geen aanslag sturen voor een terras waar gasten geen gebruik van kunnen maken en ondernemers geen profijt van hebben. Indien de sluiting van cafés en restaurants tot de zomer aanhoudt, kan dat aanleiding zijn om te besluiten dit jaar geen precariobelasting voor terrassen te heffen. Het college zal hierover voor 1 juli 2020 een besluit nemen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken