HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U hebt meestal een omgevingsvergunning nodig voor:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk;
 • het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het plaatsen van een alarminstallatie;
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord);
 • het kappen van bomen;
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan;
 • het vervuilen van het milieu;
 • het oprichten of veranderen van een inrichting;
 • het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen;

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

Vergunningcheck

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. 

Niet voor alle werkzaamheden hebt u een vergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck.

Meerdere activiteiten

In één aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u meerdere dingen (activiteiten) regelen. Bijvoorbeeld een aanbouw bouwen en een boom kappen.
In een aantal situaties moet u meerdere activiteiten tegelijkertijd aanvragen. Bijvoorbeeld als u een monument  gaat verbouwen, moet u een vergunning aanvragen voor bouwen en ook voor het wijzigen van een monument. U regelt dat in één aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wachttijden

Er wordt volop gebouwd en verbouwd in Weesp! We krijgen de afgelopen tijd heel veel aanvragen binnen voor nieuwbouw en verbouwingen (de zogenaamde omgevingsvergunningen). Het verwerken van de vele aanvragen kost tijd. Wij proberen aanvragen ruim binnen de wettelijke termijnen te beoordelen. Door de grote toevoer aan nieuwe aanvragen hebben we soms helaas de maximale wettelijke termijn nodig voor het beoordelen van de aanvragen.

Wij doen ons uiterste best om de beoordelingstijd te verkorten maar vragen bij deze uw begrip en geduld. Vragen met betrekking tot ingediende aanvragen omgevingsvergunningen kunnen gesteld worden via: wabo@weesp.nl of (0294) 491 391.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u kunt via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen;
 • als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten;
 • als bedrijf hebt u eHerkenning nodig;
 • doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren;

Een vooroverleg is een tijdelijk ontwerpaanvraag en moet volgens de wet via het omgevingsloket ingediend worden.

Minder leges bij duurzaam verbouwen

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. 

Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u in aanmerking komen voor korting op de leges voor een omgevingsvergunning. U moet dan een extra formulier invullen voordat u gaat starten met uw aanvraag voor de omgevingsvergunning. Lees meer over de korting op leges bij duurzaam verbouwen.

Online aanvraag

Voor een online aanvraag hebt u DigiD of eHerkenning nodig. DigiD is voor particulieren, eHerkenning voor bedrijven. Ga naar het Omgevingsloket online. Doorloop de vragenlijst en voeg de bijlagen toe. Via het Omgevingsloket online kunt u ook de status van uw aanvraag volgen.

Omgevingsvergunning aanvragen op omgevingsloket.nl

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. 

Uw aanvraag is compleet wanneer u de wettelijk verplichte bijlagen meestuurt. Die staan in de regeling Omgevingsrecht. Als u de aanvraag doet via het omgevingsloket.nl, leest u direct welke bijlagen verplicht zijn.

Dit hebt u nodig bij

Aanvraag niet compleet?

Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. Hierover krijgt u bericht. Let erop dat u de aanvullingen binnen 6 weken levert. Doet u dit later of niet dan kan de gemeente Weesp besluiten om uw aanvraag niet meer verder te behandelen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Leges voor het behandelen van uw aanvraag

 • Voor het in be­han­de­ling ne­men van een aan­vraag be­taalt u le­ges. U krijgt een deel te­rug als de aan­vraag wordt af­ge­we­zen, in­ge­trok­ken of bui­ten be­han­de­ling wordt ge­la­ten. U krijgt een brief met de juis­te be­re­ke­ning.
 • Als u meer­de­re ver­gun­nin­gen aan­vraagt, moet u de kos­ten voor alle ac­ti­vi­tei­ten bij el­kaar op­tel­len.
 • U kunt de tarieven vinden in de legesverordening van de gemeente Weesp 2021.

In de tabel hieronder vindt u de meest voorkomende aanvragen en producten.

Beoordelen concept aanvraag

Het tarief voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning (schriftelijke reactie op verzoek over de haalbaarheid van een voorgenomen project) bedraagt:

De betaalde leges voor een concept-aanvraag worden in mindering gebracht op de leges die worden berekend voor een omgevingsvergunningaanvraag. Het moet dan wel gaan over hetzelfde project en ingediend worden binnen 26 weken na de datum van afhandeling van het beoordelingsverzoek van een conceptaanvraag.
€ 217
Bouwen
Het tarief voor een omgevingsvergunning bedraagt 3,05% van de bouwkosten met een minimum van € 231,45
Achteraf ingediende aanvraag (extra leges)
Als een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, wordt het conform 2.3.1.1 berekende bedrag  verhoogd met 10% met een maximum van: € 1.175,50
Aanlegactiviteiten

Als de aanvraag gaat om een aanlegactiviteit gelden de volgende tarieven:

Als de aanlegkosten niet meer bedragen dan € 10.000: 1% van de aanlegkosten met een minimum van: € 59,70
Als de aanlegkosten meer bedragen dan € 10.000: 0,8% van de aanlegkosten met een minimum van: € 119,30
Afwijken van het bestemmingsplan met bouwactiviteit
Toe­stem­ming om af te wij­ken van het be­stem­mings­plan bij een bin­nen­plan­se ont­hef­fing € 208,80

Toe­stem­ming om af te wij­ken van het be­stem­mings­plan, bui­ten­plan­se ont­hef­fing, kleine afwijking of tijdelijke afwijking (uitgebreide procedure)

€ 417,60
Toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan, buitenplanse afwijking € 4.126,30
Let op: als u toestemming nodig heeft bij een afwijking op het bestemmingsplan als een exploitatieplan, provinciale regelgeving, nationale regeling of afwijking bij een voorbereidingsbesluit, dan is de prijs op aanvraag

Maximum leges bij relatief kleine bouwplannenbouwsom

van minder dan € 3.500,00 bij activiteiten als bedoeld onder 2.3.3

€175,00
Afwijken van het bestemmingsplan zonder een bouwactiviteit
Toe­stem­ming om af te wij­ken van het be­stem­mings­plan, bin­nen­plan­se ont­hef­fing € 208,80
Toe­stem­ming om af te wij­ken van het be­stem­mings­plan, bui­ten­plan­se ont­hef­fing buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking (uitgebreide procedure) € 417,60
Toe­stem­ming om af te wij­ken van het be­stem­mings­plan, buitenplanse afwijking € 4.126,30
Let op: als u toestemming nodig heeft bij een afwijking op het bestemmingsplan zonder bouwactiviteit als exploitatieplan, provinciale regelgeving, nationale regeling of afwijking voorbereidingsbesluit, dan is de prijs op aanvraag

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat over een bouwactiviteit bedraagt het tarief:

het tarief wordt vermeerderd met één van de navolgende bedragen als de aanvraag gaat over een (gedeelte van een) bouwwerk:

met een bruto vloeroppervlakte < 50 m2

met een bruto vloeroppervlakte van 50 tot 200 m2

met een bruto vloeroppervlakte van 200 tot 2.000 m2

met een bruto vloeroppervlakte > 2.000 m2

als de (eerder) verleende gebruiksvergunning gewijzigd moet worden, betaalt u het tarief van

€ 319,70

€ 399,70

€ 879,30

€ 1838,50

€ 2797,70

€ 203.60

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

1% van de bouwkosten met een minimumbedrag is
  € 76,85
Als de aanvraag gaat om het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht is het tarief (in samenhang met de Provinciale erfgoedverordening (zie link website prov. NH) en/of de Erfgoedverordening Weesp 2011   € 119,30
 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Bij aanvraag omgevingsvergunning bij het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin een bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit is bepaald zijn de kosten

Indien er asbest of asbesthoudend product bij komt kijken

€ 119,30

€ 59,70

Kappen van bomen

Bij kapaanvragen (vellen of doen vellen van houtopstand) is het tarief
€ 39,60

Teruggave leges

Aanvragen om teruggave leges bijv. bij niet gebruik verleende omgevingsvergunning voor bouw, aanleg of sloopactiviteiten

Intrekking aanvraag, intrekking verleende omgevingsvergunning of als gevolg van een geweigerde omgevingsvergunning bestaat er kans op teruggaaf.

Een minimumbedrag voor teruggaaf is minimaal (minder dan dit bedrag wordt niet teruggegeven).

75% (intrekking aanvraag)

25% (intrekking verleende)

50% (weigering)

€ 121,80

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken